Spesialkartlegging av arter

Biofokus har et sterkt artsfokus i naturtypekartlegging, skogkartlegging og ferskvannskartlegging, og gjennomfører også rene art- og artsgruppekartlegginger. Vi kartlegger ansvarsarter, forvaltningsrelevante arter og prioriterte arter og utarbeider handlingsplaner/faggrunnlag. Vi tilbyr også tilrettelegging av informasjon om arter i Artsdatabankens satsning Arter på nett.

Vi tilbyr spesialkartlegging av amfibier, reptiler og bløtdyr, insekter i ferskvann, insekter på land, karplanter, lav, moser og sopp. Vi tilbyr også kartlegging av fremmede arter.