Spesialkartlegging av arter

Biofokus har et sterkt artsfokus i naturtypekartlegging, skogkartlegging og ferskvannskartlegging, og gjennomfører også rene art- og artsgruppekartlegginger. Vi kartlegger forvaltningsrelevante arter som vil si trua- og nær trua arter, fremmede arter, ansvarsarter, fredete arter, prioriterte arter og vi utarbeider handlingsplaner/faggrunnlag. Vi tilbyr også tilrettelegging av informasjon om arter i Artsdatabankens satsning Arter på nett.

Vi tilbyr spesialkartlegging av