Sopp

Biofokus tilbyr

    • spesialkartlegging av forvaltningsrelevante sopparter dvs. trua- og nær trua arter, fremmede arter og ansvarsarter
    • kartlegging i naturtyper med rikt mangfold av sopp
    • utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag for sopp
    • rødlistevurderinger og vurderinger av fremmede arter

Vi har erfaring fra kartlegging av jordboende og vedlevende sopp i hele Norge og har over 40 400 funn av sopp i Artskart, hvorav over 18 500 rødlistefunn.

Vi har utarbeidet faglig grunnlag for og utkast til handlingsplan for storporet flammekjuke, og utført spesialkartlegging av storporet flammekjuke, kalksteinslørsopp, safransnyltepute og beitemarkssopp. Vi har gjennomført kartlegging med fokus på sopp i livsmiljøer som er spesielt viktig for den artsgruppen, f. eks naturbeitemark, kalkskog, gammel barskog og rik edelløvskog.

Vår fremste soppekspert Tom Hellik Hofton sitter i Artsdatabankens ekspertkomité for rødlisting av sopp, med hovedansvar for vedlevende arter.