Naturtypekartlegging

Skogkartlegging

Ferskvannskartlegging

Spesialkartlegging av arter

Konsekvensutredninger og planarbeid

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Utredningsprosjekter og handlingsplaner

Kunnskapsformidling og kursopplegg

BioFokus har som formål å tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi. Innenfor denne rammen tilbyr stiftelsen en rekke tjenester som er med på å finansiere dens arbeid. BioFokus sine ansatte har høy kompetanse om natur på ulike nivåer. Vi har spesialkompetanse innenfor en rekke artsgrupper, og kartlegger arter, naturtyper, økosystemer og landskap.

På toppmenyen kan du få en oversikt over BioFokus sine prosjekter og publikasjoner. Nedenfor kan du les mer om våre tjenester på ulike områder.

BioFokus har gjennomført store oppdrag med skogkartlegging på oppdrag fra Miljødirektoratet. Fra 2004 og frem til i dag har vi kartlagt potensielle verneobjekter i Statens skoger, i bekkekløfter, edelløvskog, kalkskog, kystfuruskog og gjennom frivillig vern. BioFokus har laget en rekke skjøtselsplaner og forvaltningsplaner i ulike typer kulturlandskap, utarbeidet konsekvensutredninger, kartlagt naturtyper etter DN-håndbok 13 og etter NiN-systemet. Vi har gjennomført en rekke artskartegginger gjennom Artsdatabankens artsprosjekter og vi har publisert kunnskap om arter gjennom ordningen Arter på Nett. BioFokus er en viktig bidragsyter til rødlisting av arter og naturtyper og forsøker å være en pådriver for effektiv og relevant naturforvaltning.