Tjenester

Foto: Kim Abel

Naturtypekartlegging

Foto: Kim Abel

Skogkartlegging

Restaurering og skjøtsel

Spesialkartlegging av arter

Foto_: Kim Abel

Konsekvensutredninger og planarbeid

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Utredningsprosjekter og handlingsplaner

Kunnskapsformidling og karttjenester (GIS)

Rødlister og fremmedartslister

Biofokus har som formål å tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi. Innenfor denne rammen tilbyr stiftelsen en rekke tjenester som er med på å finansiere dens arbeid. Biofokus sine ansatte har høy kompetanse om natur på ulike nivåer. Vi har spesialkompetanse innenfor en rekke artsgrupper, og kartlegger arter, naturtyper, økosystemer og landskap.