Naturtypekartlegging

Naturtypekartlegging av biologisk viktig natur

Biofokus tilbyr forvaltningsrelevant naturtypekartlegging av all type biologisk viktig natur i hele Norge. Vi tilbyr både kartlegging av naturtyper etter DN-håndbok 13 og etter Miljødirektoratets instruks for naturkartlegging. Vi feltbefarer områder, avgrenser naturtyper, beskriver og verdivurderer/kvalitetsvurderer naturtypelokaliteter og leverer forvaltningsrelevante naturtypedata til oppdragsgiver og Naturbase.

Vi har erfaring fra naturtypekartlegging i alle Norges fylker fra 1999 frem til i dag. I Naturbase er naturtypedata tilgjengelig for alle beslutningstakere på kommunal, regional og statlig nivå, samt for utbyggere, skogeiere, andre næringsdrivere og for andre interesserte. Kommunenes oversikt over sitt eget biologiske mangfold er en grunnleggende forutsetning for å ivareta norsk natur. Våre rapporter fra naturtypekartleggingsprosjekter finner du blant våre publikasjoner.

Kartlegging av naturtyper er en direkte oppfølging av Stortingsmelding 58 (1996-97)  ”Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling” og Stortingsmelding 14 (2015-2016) «Natur for livet».

Heldekkende naturkartlegging

Biofokus tilbyr heldekkende kartlegging av NiN-naturtyper etter Artsdatabankens kartleggingssystem Natur i Norge (NiN 2.0). Dette gir arealdekkende, verdinøytralt data som ikke blir verdivurdert med hensyn til egnethet for biologisk mangfold. Bestiller må selv angi kartleggingsareal, kartleggingsmålestokk og hvilke enheter og kilder til variasjon som ønskes kartlagt. Hittil har vi kartlagt NiN i verneområder spredt over landet.

Ravinekartlegging

Biofokus tilbyr ravinekartlegging på to skalaer. Vi tilbyr dels avgrensning, beskrivelse og verdivurdering av ravinedal som landskapstype og dels avgrensning av naturtypelokaliteter innenfor ravineavgrensningen. Vanligvis dreier det seg om skoglokaliteter eller semi-naturlig mark som har verdi utover beliggenheten i en ravinedal. I en ravineavgrensning kan det derfor være både biologisk relativt uinteressant natur (ungskog, gjødslet beitemark etc.) og biologisk og kvartærgeologisk viktig areal som overlapper. Vi har kartlagt raviner i mange kommuner på Østlandet og i Trøndelag. Rapportene finner du her