BioFokus er en binæringsdrivende stiftelse, organisert med ansatte og et styre. Stiftelsens formål er å tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi.

BioFokus tilbyr naturfaglig kompetanse innen biologisk mangfold. Vi utfører en rekke ulike tjenester, som naturtypekartlegging, artskartlegging, konsekvensutredninger og plansaker, skogvernutredninger, forvaltnings- og skjøtselsplaner, kursing og formidling m.m. Vi har gjennom 20 år opparbeidet et kompetent og ledende fagmiljø på dette feltet, og vi har som mål å levere produkter basert på den til enhver tid beste tilgjengelige kunnskap.

Med 17 ansatte er vi blant de største fagmiljøene innen naturmangfold i Norge. Vi utgir årlig en rekke publikasjoner, både som fagrapporter, artikler og notater. Alle våre ansatte har biologisk kompetanse på mastergradsnivå. Vi besitter spesialkompetanse på en rekke områder som skogøkologi, kulturlandskap, karplanter, sopp, lav, moser, insekter og ferskvannsfauna.