Om Biofokus

Gjennom tre tiår har Biofokus arbeidet for å heve kunnskapen om naturmangfoldet i Norge. Vårt arbeid foregår i skjæringspunktet kartlegging, forskning og naturforvaltning. Vi registrerer naturtyper, potensielle verneområder, nøkkelbiotoper og arter. I tillegg til kartlegging bidrar vi til arbeidet med nasjonale rødlister og fremmedartslister, forvaltning- og skjøtselsplaner og konsekvensvurdering av naturinngrep. Les mer om våre tjenester og bestill oppdrag her.

Biofokus er en uavhengig stiftelse med 19 ansatte og blant landets ledende fagmiljø på artsmangfold og naturkartlegging. Vi har kontorer i Forskningsparken i Oslo, og lokalavdelinger i Telemark, Innlandet og Trøndelag.

Bevaringsbiologens fagfelt er truede arter og bærekraftig forvaltning av biologiske ressurser, og Biofokus sitt hovedoppdrag er å skaffe relevant dokumentasjon om naturmangfoldet til forvaltning og beslutningstakere. Vi har registrert en halv million artsfunn i nasjonale databaser, bidratt med kunnskapsgrunnlag til Artsdatabankens satsning Arter på nett og i nasjonale rødlister og fremmedartslister. Vi har over 20.000 naturtypelokaliteter i Naturbase. Vi har publisert tusen rapporter om biologiske verdier, og siden tidlig 1990-tall bidratt til metodeutvikling på naturtypekartlegging og skogkartlegging.

Les mer om stiftelsen, hvorfor vi brenner for fagfeltet bevaringsbiologi og hvordan vi jobber på vår blogg på Forskning.no

FNs naturpanel advarer om at menneskene driver rovdrift på naturen, og at en av fire arter er truet av utryddelse. I Norge er en av fem arter rødlistet. Ikke all natur er nødvendigvis verneverdig, men god dokumentasjon og kunnskap om områders naturtyper og arter er nødvendig for en ansvarlig forvaltning av naturen vår for fremtiden. Uten et godt kunnskapsgrunnlag vet vi ikke hva vi har, eller hva vi mister.

Følg oss på FacebookTwitter og Instagram, og les om våre medarbeidere her.