Om Biofokus

Gjennom snart tre tiår har Biofokus arbeidet for å heve kunnskapen om naturmangfoldet i Norge. Vårt arbeid foregår i skjæringspunktet kartlegging, forskning og naturforvaltning. Vi registrerer potensielle verneområder, nøkkelbiotoper, naturtyper og arter. I tillegg til kartlegging bidrar vi til arbeidet med nasjonale rødlister, forvaltningsplaner og konsekvensvurdering av naturinngrep.

Biofokus er en uavhengig stiftelse med 15 ansatte og blant landets ledende fagmiljø på artsmangfold og naturkartlegging. Vi har kontorer i Forskningsparken i Oslo, og lokalavdelinger i Trøndelag, Telemark og Oppland.

Les mer om stiftelsen, hvorfor vi brenner for fagfeltet bevaringsbiologi og hvordan vi jobber på vår blogg på Forskning.no

Bevaringsbiologens fagfelt er truede arter og bærekraftig forvaltning av biologiske ressurser, og Biofokus’ hovedoppdrag er å skaffe relevant dokumentasjon om naturmangfoldet til forvaltning og beslutningstakere. Vi har registrert en halv million artsfunn i nasjonale databaser, bidratt med kunnskapsgrunnlag til Artsdatabankens satsning Arter på nett og i nasjonale rødlister og fremmedartslister. Vi har over 20.000 naturtypelokaliteter i Naturbase. Vi har publisert tusen rapporter om biologiske verdier, og siden tidlig 1990-tall bidratt til metodeutvikling på naturtypekartlegging og skogkartlegging.

FNs naturpanel advarte nylig om at menneskene driver rovdrift på naturen, og at en av fire arter er truet av utryddelse. I Norge er en av fem arter rødlistede. Ikke all natur er nødvendigvis verneverdig, men god dokumentasjon og kunnskap om områders naturtyper og arter er nødvendig for en ansvarlig forvaltning av naturen vår for fremtiden. Uten et godt kunnskapsgrunnlag vet vi ikke hva vi har, eller hva vi mister.

Følg oss på FacebookTwitter og Instagram, og les om Biofokus’ 15 medarbeidere her.