Arter på nett

Nettvinger, mudderfluer og kamelhalsfluer

Rovfluer

Planteveps

Moser

Biofokus har gjennomført en rekke artskartegginger gjennom Artsdatabankens Artsprosjekt og vi har publisert kunnskap om arter gjennom ordningen Arter på Nett for flere artsgrupper. Biofokus er en viktig bidragsyter til rødlisting av arter og naturtyper og sitter i flere av ekspertkomitéene som er oppnevnt av Artsdatabanken. Komitéene er i hovedsak satt sammen av personer som arbeider ved norske naturhistoriske museer, universiteter og forskningsinstitusjoner.