Nettvinger, mudderfluer
og kamelhalsfluer

Rovfluer

Planteveps

Moser

BioFokus har gjennomført store oppdrag med skogkartlegging på oppdrag fra Miljødirektoratet. Fra 2004 og frem til i dag har vi kartlagt potensielle verneobjekter i Statens skoger, i bekkekløfter, edelløvskog, kalkskog, kystfuruskog og gjennom frivillig vern. BioFokus har laget en rekke skjøtselsplaner og forvaltningsplaner i ulike typer kulturlandskap, utarbeidet konsekvensutredninger, kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 og etter NiN sytemet. Vi har gjennomført en rekke artskartegginger gjennom Artsdatabankens Artsprosjekt og vi har publisert kunnskap om arter gjennom ordningen Arter på Nett. BioFokus er en viktig bidragsyter til rødlisting av arter og naturtyper og forsøker å være en pådriver for effektiv og relevant naturforvaltning.

BioFokus har som formål og tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi. Innenfor denne rammen tilbyr stiftelsen en rekke tjenester som er med på å finansiere dens arbeid. BioFokus har høy kompetanse om natur på ulike nivåer. Vi har spesialkompetanse innenfor en rekke artsgrupper og kartlegger naturtyper, økosystemer og landskap.

På toppmenyen kan du få en oversikt over BioFokus sine prosjekter, og publikasjoner fra prosjektene. Nedenfor kan du les mer om våre tjenester på ulike områder.