Vedtekter

§1 Navn og rettslig stilling
BioFokus er registrert som en privat stiftelse med hjemmel i lov av 15. juni 2001, nr. 59 om stiftelser m.v.

§2 Formål
BioFokus skal tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi.

§3 Organisasjon
BioFokus er en privat, ideell stiftelse hvor styret er det styrende organ. De ansatte skal drive stiftelsens prosjekter

§4 Styret
Styret er stiftelsens styrende organ, og har i oppgave å se til at stiftelsens virksomhet skjer i tråd med vedtektenes intensjoner. Styret skal ansette daglig leder og fastsetter dennes arbeidsbetingelser. Styret avgir stiftelsens årsberetninger og regnskaper. Styreleder er ansvarlig for å forberede saker til styremøter og påse at styret møtes minimum det antall ganger som vedtektene fastsetter.

Styret skal bestå av 4 medlemmer som velges av de ansatte i stiftelsen. Hver representant velges for 3 år. Styret skal møtes minst 3 ganger i året. Styreleder utpekes av de ansatte og har dobbelstemme ved stemmelikhet. Styrets leder, samt ett styremedlem skal ikke være ansatt i stiftelsen.

§5 Daglig leder
Daglig leder er ansvarlig overfor styret, utøver den daglige ledelsen av stiftelsen, iverksetter vedtak som er gjort av styret og leder arbeidet etter de retningslinjer som styret har trukket opp. Daglig leder ansettes av styret og har møteplikt ved styremøter. Daglig leder skal fremlegge regnskaper og budsjetter, samt periodiske rapporter for styret. Daglig leder ansetter stiftelsens medarbeidere og fastsetter deres arbeidsbetingelser. Daglig leder kan ikke være representert i styret.

§6 Regnskap, revisjon og årsmelding
Stiftelsens styre avgir årsberetning og regnskap. Regnskapet skal revideres av en registrert eller statsautorisert revisor som velges av de som oppnevner styret. Stiftelsen skal til enhver tid legge fram de dokumenter som myndighetene ber om av hensyn til kontroll av virksomheten i forhold til lov om stiftelser.

§7 Endringer i vedtekter
Endringer av disse vedtektene kan foretas av styret. Endringsforslag skal være utsendt minst en måned før møtet som skal behandle forslaget. Vedtektsendring krever 3/4 flertall i styret for å få vedtatt endringene, og styret må være fulltallig til stede. Endringene skal godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

§8 Finansiering
Driften av stiftelsen skal søkes finansiert gjennom prosjekter som stiftelsen påtar seg. Prosjektene skal være fundert i stiftelsens formål.

Midler som kommer inn som støtte til stiftelsen skal søkes brukt i tråd med givers ønsker, under forutsetning at dette tjener stiftelsens formål.

§9 Oppløsning
Styret kan gjøre vedtak om å legge ned stiftelsen med minst 3/4 flertall, styret skal være fulltallig til stede. Vedtak om opphør må skje i samsvar med reglene om dette i Lov om stiftelser av 15. juni 2001, nr. 59