Skogkartlegging

Kartlegging av skogområder vurdert for vern

Biofokus tilbyr kartlegging og verdivurdering av vernekvaliteter i potensielle verneområder. For naturfaglige registreringer i skog bruker vi fra 2021 Miljødirektoratets instruks i skogvernarbeidet med et kortfattet beskrivelse av prosjektområdets naturkvaliteter og påvirkningsgrad.

Vi har lang erfaring med skogvernkartlegging i forbindelse skogkartlegginger på Statskog sine eiendommer og innenfor ordningen for frivillig skogvern. Alle data fra skogkartlegging med tilhørende faktaark i perioden 2004-2020 er tilgjengelige på Narin-kart. Data fra skogkartlegginger etter ny metodikk fra 2021 er tilgjengelig på Narin under kartlaget «Skogmark NiN» eller på Miljødirektoratets nettsider under fanen «Naturtyper, naturmangfold» – Skogmark – NiN.

Temakartlegging i skog

Biofokus tilbyr kartlegging av kvaliteter knyttet til spesielle skogtyper. Vi kan kartlegge og verdivurdere alle typer av skog og har utført temakartlegginger av en lang rekke skogtyper, som edelløvskog, kalkskog, kystfuruskog, sumpskog og bekkekløfter. Data fra temakartlegginger av skog fra 2004-2020 er tilgjengelige på Narin-kart som er en digital kartløsning for skogområdesundersøkelser som Biofokus har utviklet.

Nøkkelbiotopkartlegging og MiS-kartlegging

Biofokus tilbyr kartlegging av miljøverdier i skog både etter egen utviklet metode (Siste Sjanse-metoden) og skogbrukets egen metode (MiS-metoden). Biofokus har solid erfaring med kartlegging etter begge metoder og til sammen har vi kartlagt flere millioner dekar skog fra Nordland i nord til Aust-Agder i sør. Mange års erfaring fra nøkkelbiotop- og MiS-kartlegging har gitt oss en meget god kjennskap til naturforhold rundt om i Norge. Dette, samt meget god artskunnskap, er viktige faktorer når forvaltningsavgjørelser skal tas for de enkelte biotopene.