Rødlister og fremmedartslister

Norsk rødliste for arter

Biofokus er en viktig bidragsyter til norsk rødliste for arter og sitter i flere av ekspertkomiténe som er oppnevnt av Artsdatabanken. Komitéene er i hovedsak satt sammen av personer som arbeider ved norske naturhistoriske museer, universiteter og forskningsinstitusjoner. Biofokus har spisskompetanse innenfor mange artsgrupper og kan kartlegge arter innenfor alle rødlistevurderte artsgrupper på land og i ferskvann. Vi har ansatte som sitter i 10 av de 24 nasjonale ekspertkommitéene for rødlisting av arter.

Biofokus er ledere eller medlem i gruppene for rødlistevurdering av biller, bløtdyr, edderkoppdyr, mosdyr, moser, ‘nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer og nettvinger’, ‘rettvinger, kakerlakker og saksedyr’, sopper, tovinger og vepser.

Vi har i tillegg spisskompetanse innenfor gruppene ‘amfibier og reptiler’, ‘døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer og vårfluer’, karplanter, lav og nebbmunner.

Norsk rødliste for naturtyper

Biofokus bidrar inn i rødlistevurderingene til norsk rødliste for naturtyper for fjell og berg og har kompentanse for å delta i flere ekspertgrupper, både innen skog, våtmark, semi-naturlige naturtyper og landformer.

Norsk fremmedartsliste

Biofokus bidrar inn i vurderingen av fremmede arter innenfor gruppene moser og terrestriske invertebrater (biller, lus, tovinger og trips). Gjeldende fremmedartsliste ble utgitt i 2018.  Ny fremmedartsliste kommer i 2022-2023.