Rødliste- og fremmedartsvurderinger

Norsk rødliste for arter

Biofokus er en viktig bidragsyter til norsk rødliste for arter (2021) og sitter i flere av ekspertkomitéene som er oppnevnt av Artsdatabanken. Komitéene er i hovedsak satt sammen av personer som arbeider ved norske naturhistoriske museer, universiteter og forskningsinstitusjoner. Biofokus har spisskompetanse innenfor mange artsgrupper og kan kartlegge arter innenfor alle rødlistevurderte artsgrupper på land og i ferskvann.

Vi har ansatte som bidrar i 14 av de 30 nasjonale ekspertkomitéene for rødlisting av arter: karplanter, moser, sopper, mangefotinger, mosdyr, bløtdyr, edderkoppdyr, tovinger, vepser, biller, nebbmunner, ‘nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer og nettvinger’, ‘døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer og vårfluer’ og ‘rettvinger, kakerlakker og saksedyr’. 

Vi har i tillegg spisskompetanse innenfor gruppene ‘amfibier og reptiler’ og lav. 

Norsk rødliste for naturtyper

Biofokus bidrar inn i rødlistevurderingene til norsk rødliste for naturtyper for fjell og berg og har kompentanse til å delta i flere ekspertgrupper, både innen skog, våtmark, semi-naturlige naturtyper og landformer. Gjeldende rødliste for naturtyper ble utgitt i 2018. 

Norsk fremmedartsliste

Biofokus bidrar inn i vurderingen av fremmede arter innenfor gruppene moser og terrestriske invertebrater (biller, lus, tovinger og trips). Gjeldende fremmedartsliste ble utgitt i 2023.