Restaurering og skjøtsel

Restaurering av natur

Biofokus tilbyr kompetanse knyttet til restaurering av natur, både knyttet til gammel kulturmark, grøftet våtmark og gjenåpning av bekker. Vi har erfaring knyttet til gjenåpning og rydding av gamle kulturmarker, erfaring av tetting av grøfter i våtmark og av prosjektering av gjenåpning av bekkedrag. Vi har både kunnskap og utstyr for rydding av kratt og unge trær og vekk-kjøring av ryddeavfall. Biofokus skjøtter per i dag flere slåtteenger, blant annet i Oslo-området. Vi tilbyr både planlegging og prakisk gjennomføring av enklere restaureringsarbeid.

Skjøtsel av kulturlandskap

Biofokus tilbyr praktisk skjøtsel av slåttemark, inkludert registering av artsmangfoldet og oppfølging av eventuelle endringer etter gjennomførte skjøtseltiltak. Vi har både kompetanse og utstyr tilgjengelig og erfaring med å organisere slåtten som en dugnad. Biofokus skjøtter i dag slåttemarker flere steder i landet har både kunnskap og utstyr for slått, raking og vekk-kjøring av slåtteavfall.  Vi tilbyr også utarbeidelse av skjøtsels- og forvaltningsplaner.