Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Kulturlandskapet trenger skjøtsel for å opprettholde og videreutvikle de biologiske verdiene. Dette gjelder først og fremst slåttemarker, naturbeitemarker, grunlendt kalkmark, strandenger, hagemarker, høstingsskoger og enkeltstående gamle trær i kulturlandskapet. Skjøtsel og restaurering kan imidlertid også være nødvendig i myr- og skogsområden, hvor grøfting, fremmede arter, problemarter etc. kan utgjøre en trussel mot mangfoldet. I noen tilfeller vil det også være nødvendig å restaurere tapt naturmangfold. Forvaltnings- og skjøtselsplaner blir oftest utarbeidet for verneområder eller utvalgte naturtyper, men kan også utarbeides for andre areal eller naturtyper dersom oppdragsgiver ønsker det. For å opprettholde eller videreutvikle mangfoldet trengs ofte aktive tiltak og Biofokus har også slik kompetanse. 

Vi tilbyr å lage forvaltningsplaner for store og komplekse naturområder eller naturreservater og skjøtselsplaner for kulturmarker eller forekomster av forvaltningsrelevante arter. 

Forvaltningsplaner

Biofokus tilbyr å lage forvaltningsplaner for naturvernområder og andre store og komplekse naturområder. Forvaltningsplaner skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet for verneområdet og være et redskap både for forvaltningsmyndigheten og for brukere av området. En forvaltningsplan beskriver områdets vernekvaliteter og beskriver de tiltak som kreves for å opprettholde og videreutvikle verneverdiene. Her finner du noen av våre forvaltningsplaner.

Skjøtselsplaner

Biofokus tilbyr å lage skjøtselsplaner for slåttemarker, naturbeitemarker og andre større eller mindre naturområder. Skjøtselsplaner inneholder kartavgrensede skjøtselssoner med målsetting og detaljerte skjøtselstiltak for å nå målene. Biofokus har utarbeidet en lang rekke skjøtselsplaner for blant annet slåttemarker. Her kan du se eksempler på skjøtselplaner vi har laget.

Restaureringsplaner

Biofokus tilbyr å lage planer for hvordan man kan restaurere natur i tilfeller der deler av naturmangfoldet tidligere er gått tapt. Vi har først og fremst erfaring fra bekkerestaurering og restaurering av kalkmarker og slåttemarker, men har også jobbet med restaurering av myr.