Bekkeåpning med stedegne arter og ingeniørbiologi

22. mars 2018

BioFokus har ledet et prosjekt med mål om å åpne en bekk i Sarpsborg kommune. HydraTeam har bidratt med hydrologiske beregninger og Rambøll med landskapsdesign. Vi foreslår å designe bekken med kun stedegne arter i kantsonene og med ingeniørbiologiske løsninger for stabilisering. Østfold Fylkeskommune var oppdragsgiver for prosjektet.

BioFokus har i de senere årene fulgt med på utviklingen av bekkeåpningsprosjekter i byer og tettsteder i Norge. Vi har merket oss at design ofte går foran biologi og økologi i prosjektene og at mange av prosjektene blir gjennomført uten gjennomgripende kunnskap om naturlige arter og sammenhenger. Derfor søkte vi og fikk lov til å utforme en bekkeåpning ved Kalnes videregående skole i Sarpsborg. Vi har her i samarbeid med hydrolog og landskapsarkitekt utformet en bekk som skal klare flomsituasjoner, som skal ha opplevelsesverdier og som kun benytter seg av stedegne arter og naturlige materialer for stabilisering av bekkeløpet.

Prosjektet var delt i to deler der den første var en biologisk undersøkelse der vi så på hvilke naturverdier som fantes i området før bekkeåpningen og hvilke stedegne arter som kunne være aktuelle for revegetering av kantsonene til bekken. Notatet fra denne kartleggingen kan lastes ned her.

Den andre delen av prosjektet omhandlet utforming av et bekkeløp over et jordbruksareal ved Kalnes videregående skole. Jordet er en del av et ravinesystem som ble planert ut på 1970-tallet, med resultat at landskapsformene ble slakere og at ravinebekkene ble lagt i rør. Det er en av disse bekkene som nå planlegges gjenåpnet og restaurert til en smal ravinebekk med de arter som fins naturlig i slike system.

Vi presenterer i rapporten från prosjektet lister på arter for revegetering av bekkestrengen, viser på hydrologiske forutsetninger og dimensjoneringsgrunnlag og presenterer oversiktsplaner og prinsippskisser for utforming av bekken. Bekken vil gå i en 600 m strekning og vil ta 9,7 daa av jordbruksmark i beslag. Bekken vil følge lavbrekket i terrenget og ha noe forskjellig helning langs bekkeløpet. I de slake partiene i midten og nederst vil bekken renne i en bredere kanal med en bredere vegetasjonssone i kantene. I øvre og aller nederste deler vil helningen være noe større og bekkekanalen foreslås her å være noe smalere. Hele bekken vil fremstå som en slak bekk, med lite fall. Bekken er dimensjonert til å holde på vannet ved en 10-årsflom. I de delene av året med minst nedbør vil det være lite vann i bekken.

Vi legger opp til ingeniørbiologiske løsninger med naturmaterialer for stabilisering av bekkekantene. Dette kan både være levende planter og dødt materiale som stein. Vi har foreslått små steinterskler for å unngå graving der fallgradienten endres. Vi foreslår også bruk av tuedannende arter, arter med godt utviklet rotsystem som holder jorden på plass og vierarter som både renser avrenning, stabiliserer og suger mye vann slik at tilgrensende jordbruksareal ikke skal bli oversvømt. Alle arter som foreslås til revegetering av bekkestreng og kantsoner vokser naturlig i området. Vi anbefaler å samarbeide med lokale gartnerier for oppformering av stedegne planter til revegetering av bekkestrengen.

BioFokus har positive erfaringer med prosjektet og ser frem til å jobbe med liknende oppgaver i fremtiden.

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...