Ulrika Jansson har god økologisk forståelse innen de fleste naturtyper og meget god forståelse av naturtyper i skog. Hun har bred erfaring med naturtypekartlegging etter DN Håndbok 13, NiN-kartlegging, forskning/ utvikling, undervisning/kursing, handlingsplaner, skjøtselplaner og konsekvensutredninger. Hun har laget faggrunnlag for både en truet art og en sjelden naturtype.

Jansson leder BioFokus sitt arbeid innenfor forskning/utvikling, samt NiN-kartlegging og er med i faggrupper for revideringen av både DN Håndbok 13 og NiN. Hun har meget god kunnskap om forsøkdesign, innsamling og analyse av data samt rapportering (vitenskapelige artikler, rapporter). Jansson har god kunnskap om arbeid med GIS-verktøy (ArcGIS, QGIS).

Jansson har meget god artskompetanse på karplanter og god kompetanse på å vurdere leveområder til vedboende og markboende sopp, epifyttiske lav og moser.

 • Doktorgrad i økologi, Umeå universitet, Sverige, 2009
  Mastergrad i biologi, Uppsala universitet, Sverige, 2002

 • Oslo / Ås

Spesialkompetanse

 • FoU-arbeid

 • Forsøksdesign

 • Innsamling og analyse av data

 • rapportering (vitenskapelige artikler, rapporter)

 • Kartlegging og vurdering av ravinekvaliteter

 • Naturtypekarlegging

 • Skogkartlegging

 • Plansaker og konsekvensvurderinger

CV og arbeider

Kontaktinformasjon

 • +47 41 395 394

 • ulrika@biofokus.no