Klimakur 2030: BioFokus’ høringssvar om klimatiltak i skogen

15. april 2020

I Miljødirektoratets Klimakur 2030 foreslås en rekke tiltak som skal redusere utslippene av klimagasser fra Norge. BioFokus setter pris på muligheten til å komme med innspill i høringsrunden og har nå sendt inn sitt høringssvar med innspill på de tiltakene som berører skog. Ulrika Jansson, skogøkolog med PhD, sendte i dag inn høringssvar til Miljødirektoratet på vegne av BioFokus.

Illustrasjonen over om avveiinger i skogforvaltningen er hentet fra det svenske forskningsprosjektet Future Forests og er tilpasset norske forhold i NOU 2013:10, som handler om naturens goder og om verdier av økosystemtjenester fra naturen.

Oppsummert håper vi at Miljødirektoratet vil revidere Klimakur2030 og ta fram et mer helhetlig kunnskapsgrunnlag hva gjelder skog og klima, der man veier de foreslåtte tiltakene for skog i høringsutkastet til Klimakur 2030 opp mot andre mulige tiltak, som gir mindre konflikt med andre økosystemtjenester fra skog. Vi vil anbefale et kunnskapsgrunnlag som tydelig redegjør for effekter på karbonopptak og karbonlagring i hele skogøkosystemet. Vi etterlyser økt fokus på opptak og lagring i boreal skogjord og i gammel skog, effekter på andre økosystemtjenester enn tømmerproduksjon og en sammenstilling som belyser skogens rolle i klimatilpassingen av Norge i fremtidens villere, mindre forutsigbare klima.

Karbonlagring i jord, sopp og økosystemtjenester

Vi ser at det i skogdelen av Klimakur 2030 er manglende dekning av temaer som lagring av karbon, binding av karbon og utslipp av klimagasser fra andre deler av økosystemet enn den stående biomassen av levende trær. Dette kan gjelde effekt av tiltakene på binding/utslipp fra bakken der både sopp og en lang rekke mikroorganismer er viktige aktører, binding/utslipp fra feltsjikt og busksjikt og binding/utslipp fra død ved i forskjellige dimensjoner. Det savnes også en oversikt over karbonbalansen i gammel skog, der modeller for karbonberegninger i skogbruket ikke ser ut å ha godt nok datagrunnlag.

En gjennomgang av i hvilken grad de foreslåtte tiltakene påvirker skogens muligheter til å demme opp for effektene av et endret klima på samfunnet mangler i stor grad i Klimakur 2030. Hvordan skal vi forvalte skogen for å opprettholde økosystemtjenester som flomdemping, vannrensing, biologisk mangfold, tømmerresurser, friluftsinteresser, naturlig skadedyrsbekjemping, etc. både i skogen og i inntilliggende areal? Hvordan påvirker de forslåtte tiltakene i Klimakur 2030 disse økosystemtjenestene?

En klimatilpasset skog for fremtidens villere vær

BioFokus stiller ikke spørsmål ved om de beregningene som ligger til grunn for Klimakur 2030 er riktige eller ikke, men vi stiller spørsmål ved om de viser hele bildet for karbonbalanse og økosystemtjenester i skog. Politiske beslutninger som påvirker storsamfunnet bør basere seg på et så godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag som mulig og vi ønsker derfor at Klimakur2030 utvides til å også inkludere effekter på andre økosystemtjenester enn tømmerproduksjon, og til å se på skogens rolle i klimatilpasning som belyser hvordan skogen kan forvaltes for å redusere effektene av klimaendringene (så som tørke, ras, brann, insektangrep og flom) som er forventet ved et endret klima.

Les hele dokumentet på 9 sider her – Høringssvar klimakur 2030 BioFokus

Den svenske skogmyndigheten, Skogsstyrelsen, anbefalte i februar mer varierte skoger, mindre flatehogst og færre kjøreskader som viktige klimatilpasninger. Les om rapporten på vår blogg på Forskning.no, Bevaringsbiologene. 

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor tillit hos myndighetene. Næringen har selv ansvar for å vurdere hvilken...

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

En bekkekløft er en geomorfologisk og topografisk betinget landform. Den er formet som en V-dal eller et gjel i fast berg der det er eller har vært en bekk eller elv i bunnen. Dette er et naturmiljø Norge har et internasjonalt bevaringsansvar for, samtidig som...