Karttjenester (GIS)

Kartløsninger

Biofokus tilbyr digitale kartløsninger for å formidle kunnskap i komplekse prosjekter. Vi tilbyr å skreddersy kartløsninger for enkel og oversiktelig kunnskapsformidling i alle typer av prosjekter. 

Vi har for eksempel laget et digitalt kart for skogområdesundersøkelser som er gjennomført i forbindelse med temakartlegginger  og vernekartleginger i skog i perioden 2004-2020. Kartet viser alle relevante kartlagt for vurdering av naturverdier i skog og gir kartfestet informasjon for alle undersøkte skogareal.

Vi har også utarbeidet et digitalt kart for ravinedaler i Lier, der både kvartærgeologiske og biologiske naturverdier vises.

Øivind Gammelmo er kontaktperson for digitale kartløsninger i Biofokus.