Kunnskapsformidling

Formidling av kunnskap

Biofokus tilbyr kompetansehevende foredrag innen alle fagområder vi jobber innenfor, både i forbindelse med prosjekter vi utfører og i forbindelse med fagseminarer, undervisningsopplegg og lansering av rødlister og fremmedeartslister.

Forvaltningsrettede kurs

Biofokus tilbyr forvalningsrettede kurs innenfor fagområdet naturmangfold. Vi tilbyr skreddersydde kursopplegg innenfor våre fagområder ved forespørsel. Vi har hatt flere kurs for forvaltningen med temaer som:

 • Kartleggingsmetodikk og verdivurdering
 • Utvalgte naturtyper / prioriterte arter 
 • Rødlistede arter og rødlistede naturtyper 
 • Mangfoldet av naturtyper, hvor finnes de største kvalitetene av de ulike typene
 • Artsmangfoldet knyttet til naturtypene – praktisk feltkartlegging
 • Påvirkningsfaktorer – fremmede arter, tiltak, gjengroing, ferdsel etc
 • Forvaltning lokalt og regionalt, skjøtsel eller fri utvikling
 • Praktisk skjøtsel av skjøtselsbetingede naturtyper
 • Hensyn knyttet til skjøtsel av store gamle trær
 • Ravinekurs
 • Pollinerende insekter
 • Signalarter og rødlistede arter