Tom H. Hofton

Gjennom profesjonelle prosjekter, kartlegging på fritida av egen interesse og initiativ, og studier, har han utført ulike typer kartlegging og dokumentasjon av natur og biomangfold siden midten av 90-tallet i mer enn 100 kommuner i alle 19 fylker. Har derfor tilegnet seg meget bred erfaring, økologisk forståelse og kjennskap til store deler av Norges naturmangfold. Har også erfaring med skog-naturmangfold i en del andre land.

Spesielt høy kunnskap om norsk skognatur, herunder spesialkompetanse på en rekke skogtyper og deres økologi og artsmangfold – bl.a. bekkekløfter, regnskog, kystfuruskog, kalkskog, furuskog, lavlandsgranskog. Har bl.a. de siste ca. 10 år vært sentral i nasjonale skogkartlegginger (Statskog-vern, frivillig vern, bekkekløfter, edellauvskog, kystfuruskog, kalkbarskog), inkl. ca. 300 områder kartlagt etter Miljødirektoratets skogvernmetodikk. Har også drevet mye spesialkartlegging av skoglevende arter.

Artskompetanse er opparbeidet gjennom praktisk erfaring og teoretiske studier  – økologisk forståelse av ulike artsgrupper, spesifikke habitatkrav til svært mange arter, og bestemmelsesarbeid. Spesialkompetanse på vedlevende sopp (økologi, taksonomi, felterfaring, artsbestemmelse inkl. mikroskopering), meget høy kompetanse også på lav og jordboende sopp, god kompetanse på karplanter og moser. Har stor evne til å finne spesielle arter i felt, med fokus på forvaltningsrelevante arter og lite kjente arter. Bl.a. erfaring med 350-400 norske rødlistearter (flest sopp og lav), og har i felt sett 215 av Norges ca. 232 kjukearter.

God kjennskap til ulike metodikker for naturkartlegging, som DN-håndbok 13, Miljødirektoratets skogvernmetodikk, NiN, og konsekvensvurderinger (Vegvesenet håndbok 140, NVE småkraftveileder). Han bidrar i revisjonene av flere av disse metodikkene, og sitter bl.a. i skoggruppa for naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13. Erfaring med Natur2000, Word, Excel og digitale kartverktøy (Qgis, ArcGis).

Har mye erfaring med ulike typer utredningsarbeid, både konsekvensvurderinger i utbyggingssaker, naturtypeutredninger, handlingsplaner for truete arter og naturtyper, sammenstilling/utredning av planlagte verneområder (skogvern, nasjonalparker), evalueringer av områdevern, rødlistevurderinger, m.m. Bl.a. hovedansvar for faglig innhold og økologiske tolkninger i Statskog- og bekkekløft-kartleggingene (for sistnevnte skrev han også store deler av rapportens innhold), har utarbeidet faggrunnlag for storporeflammekjuke og elfenbenslav, er hovedansvarlig for vedlevende sopp i Artsdatabankens rødlistekomité for sopp.

 

Cand. mag. i biologi, Universitetet i Oslo 2002

Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Bekkekløfter
  • Regnskog
  • Kystfuruskog og furuskog
  • Kalkskog
  • Lavlandsgranskog
  • Vedlevende sopp
  • Lav
  • Jordboende sopp

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

 

Kontaktinformasjon

+47 48 12 16 64

[email protected]