Karplanter

Biofokus tilbyr

   • spesialkartlegging av forvaltningsrelevante arter dvs. trua- og nær trua arter, fremmede arter, fredete arter, ansvarsarter og prioriterte arter
   • kartlegging i naturtyper med rikt mangfold av karplanter
   • utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag for karplanter
   • rødlistevurderinger og vurderinger av fremmede arter

Vi har erfaring fra kartlegging av karplanter i hele Norge og over 150 000 karplantefunn i Artskart, derav over 22 000 rødlistefunn.

Vi har utarbeidet faggrunnlag og handlingsplan for hvitmure og kammarimjelle. Vi har utført spesialkartlegging av lodnefiol, bleikfiol og huldrenøkkel.

Torbjørn Høitomt sitter i Artsdatabankens ekspertkomité for rødlisting av karplanter.