Insekter på land

Biofokus tilbyr utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag, kartlegging av ansvarsarter, forvaltningsrelevante arter og prioriterte arter, kartlegging i naturtyper med rikt mangfold av landlevende insekter, rødliste- og fremmedartsvurderinger.

Biller

Vi har erfaring fra kartlegging av biller i hele Norge og har registrert over 40 000 funn av biller i Artskart, hvorav over 2200 er funn av rødlistede arter. Vi har utført spesialkartlegging av enkeltarter som sinoberbille, furupraktbille og Phryganophilus ruficollis, og har over noen sesonger kartlagt insektmangfoldet knyttet til hule eiker i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark. Vi har gjennomført kartlegging med fokus på biller og andre insekter i ulike livsmiljøer som f. eks. ferskvann, strandenger, rike engeråpen kalkmark, elvebredder, sandtak, rik edelløvskog, gammel furuskog og gammel barskog. Vår fremste billeekspert er Stefan Olberg som sitter i Artsdatabankens ekspertkomité for rødlisting av biller og har samlet og jobbet med biller i over 25 år. Olberg har funnet over 2600 av Norges 3600 kjente billearter, og har god kunnskap om de fleste artsgruppene. Han har funnet eller artsbestemt rundt 25 billearter som var nye for Norge. For mer informasjon om Stefan Olberg, se CV og publikasjonsliste.

Biofokus har vært involvert i flere artsprosjekter om insekter med finansiering fra Artsdatabanken: