Insekter på land

Biofokus tilbyr

    • spesialkartlegging av forvaltningsrelevante arter dvs. trua- og nær trua arter, fremmede arter, ansvarsarter, fredete arter og prioriterte arter
    • kartlegging i naturtyper med rikt mangfold av landlevende insekter
    • utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag
    • rødliste- og fremmedartsvurderinger

Vi har gjennomført kartlegging med fokus på insekter i ulike livsmiljøer som f. eks. rike engeråpen kalkmarksandtak, rik edelløvskog, gammel furuskog, gammel barskog, brannpåvirket furuskog og brannflater, strandengerferskvann (se mer om insekter i ferskvann her) og elvebredder. 

Biller

Vi har erfaring fra kartlegging av biller i hele Norge og har registrert over 50 000 funn av biller i Artskart, hvorav over 2600 er funn av rødlistede arter. Vi har utført spesialkartlegging av enkeltarter som dragehodeglansbille, sinoberbille, furupraktbille, mudderløpebille og vedboreren Phryganophilus ruficollis, og har over noen sesonger kartlagt insektmangfoldet knyttet til hule eiker i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark.

Vår fremste billeekspert er Stefan Olberg som har samlet og jobbet med biller i over 25 år. Han har funnet over 2600 av Norges 3600 kjente billearter, og har god kunnskap om de fleste artsgruppene. Han har funnet eller artsbestemt rundt 25 billearter som var nye for Norge. Olberg sitter i Artsdatabankens ekspertkomité for rødlisting av biller, samt i ekspertkomitéen for risikovurdering av fremmede billearter.

Pollinerende insekter

Vi har erfaring fra kartlegging av pollinerende insekter i utvalgte kulturlandskap, rødlistede humler og solitære bier som sotsandbie (sterkt truet), dagsommerfugler som fiolett gullvinge (sterkt truet). Vi har gjennomført kartlegging med fokus på pollinerende insekter i slåttemarker, naturbeitemark, åpen grunnlendt kalkmark, veikanter, sandtak og grustak. 

Vår fremste ekspert på planteveps er Ole Jørgen Lønnve som sitter i Artsdatabankens ekspertkomité for rødlisting av veps. Lønnve har publisert kunnskap om planteveps på Arter på nett.

Tovinger

Vi har erfaring fra kartlegging av blandt annet rovfluer og sørgemygg. Øivind Gammelmo sitter i Artsdatabankens ekspertkomité for rødlisting av tovinger, samt ekspertkomitéen for risikovurdering av fremmede tovingearter. Gammelmo har publisert kunnskap om norske rovfluer på Arter på nett og har ledet navnekomiteen for tovinger.

Artsprosjekter
Biofokus har vært involvert i flere artsprosjekter om insekter med finansiering fra Artsdatabanken:


Kontaktpersoner:

Har du spørsmål om insekter? Ta kontakt med Helene Lind Jensen.

Biller – Stefan Olberg
Tovinger –  Øivind Gammelmo
Villbier (solitære bier og humler) – Ole Lønnve, Kjell Magne Olsen og Helene Lind Jensen
Planteveps – Ole Lønnve
Sommerfugler –  Kjell Magne Olsen og Ole Lønnve
Nebbmunner –  Kjell Magne Olsen
Øvrige insekter og edderkoppdyr – Kjell Magne Olsen