Insekter i ferskvann

Biofokus tilbyr

    • kartlegging av forvaltningsrelevante arter dvs. trua- og nær trua arter, fremmede arter, ansvarsarter, fredete arter og prioriterte arter
    • kartlegging i naturtyper med rikt mangfold av ferskvannsinsekter
    • rødlistevurderinger og vurdering av fremmede arter
    • utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag for arter og naturtyper knyttet til ferskvann

Vi har erfaring fra kartlegging av insekter i ferskvann i hele Norge og har tusenvis av funn av ferskvannstilknyttede døgnfluer, steinfluer, øyenstikkere, teger, biller, mudderfluer, nettvinger, vårfluer, sommerfugler, årevinger og tovinger i Artskart, derav mange rødlistefunn.

Vi har utarbeidet faggrunnlag for blåbredlibelle (tidligere kalt bred blålibelle) og har utført etterfølgende spesialkartlegging av arten. Vi har også gjennomført spesialkartlegging av storblålibelle (sårbar) i Grenland. Vi har gjennomført artskartlegging i livsmiljøer som er spesielt viktig for insekter i ferskvann i forbindelse med naturtypekartlegginger over hele Norge, men med fokus på Østlandet. Viktige livsmiljøer som vi har kartlagt er  f. eks dammer, evjer, bukter og viker, kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier, kulturlandskapssjøer, kalksjøer, innsjøer og tjern og våtmarksreservat , blant annet Frydenborg LVO.

Biofokus har søkt på Artsdatabankens artsprosjekt og har fått bevilgning til en workshop om stankelbein som er en artsgruppe som delvis har tilknytting til ferskvann.

Vår fremste ekspert på ferskvannstilknyttede insekter er Kjell Magne Olsen som sitter i Artsdatabankens ekspertkomité for rødlisting av ‘Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer og nettvinger’. Kjell Magne er allsidig og sitter også i ekspertkomitéen for ‘Rettvinger, kakerlakker og saksedyr’, ‘Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer og vårfluer’ og edderkoppdyr. Kjell Magne har funnet flere nye insektsarter for Norge, bla. flere midd, tovinger (Dixella autumnalis og Chaoborus pallidus), over 100 nye stankelbein og nebbmunner. Har har også funnet nye arter innenfor gruppene døgnfluervårfluer, nettvinger og øyenstikkere. Her kan du lese mer om tre av de nye ferksvannsinsekter for Norge.

Ole Jørgen Lønnve har også mye erfaring av ferskvannskartlegging.