Fugl, fisk og pattedyr

Biofokus tilbyr

   • spesialkartlegging av forvaltningsrelevante arter dvs. trua- og nær trua arter, fremmede arter, fredete arter, ansvarsarter og prioriterte arter
   • kartlegging i naturtyper med rikt mangfold av fugl, fisk og pattedyr 
   • utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag for fugl og pattedyr 
   • rødlistevurderinger og vurderinger av fremmede arter

Vi har erfaring fra kartlegging av fugl og pattedyr i hele Norge og over 6 000 fuglefunn, over 500 fiskefunn og over 6000 pattedyrfunn i Artskart, derav over 1 600 rødlistefunn av fugl og over 2 000 rødlistefunn av pattedyr. 

Vi har utført spesialkartlegging av hvitryggspett i Telemark.

Kontaktpersoner:

Fugl: Anders Thylén 
Ferskvannsfisk: Ole Lønnve 
Pattedyr (inkl. flaggermus, spissmus og smågnagere): Kjell Magne Olsen