Anders Thylén

Bred erfaring fra ulike type miljøprosjekter. Anders har jobbet i Biofokus siden 2010, men har før det arbeidet mer enn 10 år i Jernbaneverket med miljørådgivning, konsekvensutredninger, kursing, planlegging etc. Solid erfaring med naturtype- og vegetasjonskartlegging, samt forvaltningsplaner. God artskunnskap innen karplanter, sopp og fugl. Erfaring med GIS-verktøy som ArcGis og QGIS.

Har ledet større KU-prosjekter, og har god kunnskap om kartleggingsarbeid knyttet til planlegging, både fra bestiller- og utførelsessiden. God kjennskap til forvalters / utbyggers behov for og bruk av naturdata, hva gjelder bl.a. naturområder, artsmangfold og vilt, og de aktuelle verktøyene knyttet til dette. Har flere års erfaring fra undervisning på videregående-nivå.

 

Cand. mag. i biogeovitenskap, Stockholms Universitet 1996

Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av naturtyper i lavlandet (skog, kyst og kulturlandskap)
  • Skjøtsels- og forvaltningsplaner
  • Karplanter
  • Konsekvensutredninger og kartlegging knyttet til planlegging
  • Biologisk mangfold inntil vei og bane
  • Naturtypekartlegging etter Natur i Norge (NiN) og DN-håndbok 13

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

Nyhetsartikler på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 95 40 61 50

[email protected]