Bred erfaring fra ulike type miljøprosjekter. I BioFokus siden 2010, men har før det arbeidet mer enn 10 år i Jernbaneverket med miljørådgivning, konsekvensutredninger, kursing, planlegging etc. Solid erfaring med naturtype- og vegetasjonskartlegging, samt forvaltningsplaner. God artskunnskap innen karplanter, sopp og fugl. Erfaring med GIS-verktøy som ArcGis og Q-gis.

Har ledet større KU-prosjekter, og har god kunnskap om kartleggingsarbeid knyttet til planlegging, både fra bestiller- og utførelsessiden. God kjennskap til forvalters / utbyggers behov for og bruk av naturdata, hva gjelder bl.a. naturområder, artsmangfold og vilt, og de aktuelle verktøyene knyttet til dette. Har flere års erfaring fra undervisning på videregående-nivå.

Spesialkompetanse: Kartlegging av naturtyper i lavlandet (skog, kyst og kulturlandskap), skjøtsels- og forvaltningsplaner, karplanter, konsekvensutredninger og kartlegging knyttet til planlegging. Verdier av, og problemstillinger knyttet til, biologisk mangfold inntil vei og bane. Har også jobbet en del med kartlegging av Naturtyper i Norge (NiN).

  • Cand. mag. i biogeovitenskap, Stockholms Universitet 1996

  • Oslo

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av naturtyper i lavlandet

  • skjøtsels- og forvaltningsplaner

  • Karplanter

  • konsekvensutredninger og kartlegging knyttet til planlegging

  • biologisk mangfold inntil vei og bane

CV og arbeider

Kontaktinformasjon

  • +47 95 40 61 50

  • anders@biofokus.no