Utredningsprosjekter og handlingsplaner

Biofokus har bred økologisk kompetanse kombinert med spesialkompetanse på mange naturtyper og arter. Vi kan derfor tilby overgripende utredninger innenfor økologi, forvaltningsstrategier for biologisk mangfold og handlingsplaner for både arter og naturtyper.

Vi tilbyr utredninger og forvaltningstrategier for biologisk mangfold, handlingsplaner for prioriterte arter og handlingsplaner for utvalgte naturtyper

Utredninger

Biofokus tilbyr å lage utredninger for forskjellige temaer innenfor økologi. Vi har bred kompetanse hva gjelder sammenstilling og analyse av økologiske data og har lang erfaring med forvaltningsrettet kartlegging. Vi kan derfor kombinere vår fagkompetanse med kunnskap om forvaltningens behov og foreslå faglig gode og relevante utredninger og forvaltningsstrategier. Vi lager sammenstillingsrapporter for temakartlegginger og regioner, vi kan bidra til vernestrategier for skog og andre naturtyper og til utvikling og forbedring av kartleggingsmetodikk etc. Biofokus har jobbet med revidering av DN Håndbok 13, utvikling av NiN, skogvernevalueringer, sammenligning mellom MiS-registreringer og naturtypekartlegging etc.

Prioriterte arter

Biofokus tilbyr å lage faggrunnlag og handlingsplaner for prioriterte arter. Vi har hittil utarbeidet faggrunnlag til handlingsplaner for flaggermus i Norge og for enkeltarter som huldrestry, elfenbenslav, bred blålibelle, råtetvebladmose, hvitmure, storporet flammekjuke og kammarimjelle. Vi har samtidig bidratt med kartlegging og oppfølging av flere andre arter som er vedtatt eller foreslått som prioriterte arter i Norge.

Utvalgte naturtyper

Biofokus tilbyr å lage faggrunnlag og handlingsplaner for utvalgte naturtyper. Vi har hittil utarbeidet faggrunnlag for naturtypen rik sumpskog og for åpen kalkmark i Oslofeltet.