Moser

Biofokus tilbyr utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag for moser, kartlegging av ansvarsarter, forvaltningsrelevante arter og prioriterte arter, rødlistevurderinger og vurdering av fremmede arter.

Vi har erfaring fra kartlegging av moser i hele Norge og har over 25 000 funn av moser i Artskart, hvorav over 3500 rødlistefunn.

Vi har utarbeidet faggrunnlag for handlingsplan for råtetvebladmose og utført spesialkartlegging av enkeltmoser som hårblomstermose og råtetvebladmose. Vi har gjennomført kartlegging med fokus på moser i livsmiljøer som er spesielt viktig for den artsgruppen, f. eks åpen kalkmark, rik leire (f. eks åkermoser), bekkekløfter, rik edelløvskog, regnskog og kalkrike fjellområder og der moser er truet av utbygging. Biofokus er en av samarbeidspartnerne i Artsdatabankens artsprosjekt «Moser i dårlig undersøkte naturtyper», «Levermoser på Vestlandet» og «Moser i fjellet».

Våre moseeksperter Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud sitter i Artsdatabankens ekspertkomité for rødlisting av moser.

Høitomt har samlet om lag 960 av Norges snaut 1100 mosearter, og har over 750 observasjoner eller innsamlinger av rødlistede moser. Han har funnet flere nye mosearter for Norge, bla. sporeklokkemose, kalkklokkemose, en ny koppmose (Enthostodon pulchellus), pyramidemose, nye arter i vrimoseslekta, en ny oseanisk levermose (artikkel,nyhetssak) og en ny vegmose.

Brynjulvsrud er leder for Moseklubben i Norsk Botanisk Forening.