Moser

Biofokus tilbyr

   • spesialkartlegging av forvaltningsrelevante arter dvs. trua- og nær trua arter, fremmede arter, fredete arter, ansvarsarter og prioriterte arter
   • kartlegging i naturtyper med rikt mangfold av moser
   • utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag for moser
   • rødlistevurderinger og vurderinger av fremmede arter

Vi har erfaring fra kartlegging av moser i hele Norge og har over 25 000 funn av moser i Artskart, hvorav over 3 600 rødlistefunn.

Vi har utarbeidet faggrunnlag for handlingsplan for råtetvebladmose og utført spesialkartlegging av enkeltmoser som hårblomstermose, råtetvebladmose, striglegulmose, duftsepter, glattkoppmose, sylfidetorvmose og kalkvegmose. Vi har gjennomført kartlegging med fokus på moser i livsmiljøer som er spesielt viktig for den artsgruppen, f. eks åpen kalkmark, rik leire (f. eks åkermoser), bekkekløfter, rik edelløvskog, regnskog og kalkrike fjellområder og der moser er truet av utbygging.

Biofokus er en av samarbeidspartnerne i Artsdatabankens artsprosjekt «Moser i dårlig undersøkte naturtyper», «Levermoser på Vestlandet» og «Moser i fjellet».

Våre moseeksperter Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud sitter i Artsdatabankens ekspertkomité for rødlisting av moser. Høitomt sitter også i ekspertkomite for fremmede arter av moser og har bidratt inn i arbeidet med bestemmelsesnøkler og informasjon om norske moser på Arter på nett.

Høitomt har samlet om lag 960 av Norges snaut 1100 mosearter, og har over 750 observasjoner eller innsamlinger av rødlistede moser. Han har funnet flere nye mosearter for Norge, bla. sporeklokkemose, kalkklokkemose, en ny koppmose (Enthostodon pulchellus), pyramidemose, nye arter i vrimoseslekta, en ny oseanisk levermose (artikkel, nyhetssak) og en ny vegmose.

Brynjulvsrud er leder for Moseklubben i Norsk Botanisk Forening.