Mose-workshop i høyfjellet med mange interessante funn

22. september 2015

BioFokus arrangerte den første uka i september en workshop med fokus på moser i Aust-Jotunheimens fjellområder. Med på turen var Hans H. Blom (NIBIO), Kristian Hassel (NTNU-Vitenskapsmiljøet), Kåre A. Lye (NMBU), Kristin Wangen (Miljøfaglig Utredning), John Gunnar Brynjulvsrud (BioFokus) og Torbjørn Høitomt (BioFokus). Vi siktet oss i første rekke inn på de noe baserike områdene mellom Kvitingskjølen og Glittertindmassivet.

I løpet av de første to dagene gjorde vi undersøkelser i Trollsteinskvolven rett sør for Glittertind. Dette er en vid og øde fjelldal der dalbunnen ligger på 1600-1750 m.o.h. Vi undersøkte både rike rabbemiljøer, bekker og kilder, rasmarker og snøleier. Undersøkelsene resulterte i over 200 arter innenfor det relativt beskjedne området vi rakk over. Vi kom oss aldri høyere enn 1900 meter, og det ville vært svært interessant å tatt seg opp på Trollhøin-platået som strekker seg opp mot 2200 meter. Disse to første dagene resulterte i mange fine funn med frostklokkemose Encalypta brevipes som det absolutte høgdepunktet. Denne arten er fra før ikke kjent fra det norske fastlandet. Arten finnes på Svalbard og i Alpene og er i tillegg funnet sparsomt i Nord-Sverige. Andre interessante funn var raknikke Pohlia erecta, skeibekkemose Hygrohypnum cochlearifolium, høknausing Grimmia fuscolutea, skortemyggmose Cnestrum alpestre og aurtranemose Trematodon brevicollis.

Et par dager senere besøkte vi Smådalen, et området som ligger noe lenger nord og noe lavere enn Trollsteinskvolven. Her undersøkte vi noen bekkekløfter og noen brattkanter og rasmarker innunder Kvitingskjølmassivet. I dette området ble det også gjort en rekke interssante funn med alpeklokkemose Encalypta microstoma, skiferbustehette Orthotrichum laevigatum og tundretvebladmose Scapania tundrae som høydepunkter. I tillegg ble det påvist en rekke dårlig kjente og lite samlete pleurokarpe fjellmoser som ørelundmose Sciuro-hypnum latifolium, snølundmose Sciuro-hypnum glaciale, glattlundmose Sciuro-hypnum tromsoeense, blakklundmose Brachythecium corruscum, fagerlundmose Brachythecium cirrosum, fjell-lundmose Brachythecium turgidum og kryplundmose Brachytheciastrum collinum.

Det ble også tid til en tur inn i Jønndalen fra Dovre-siden. Det ble en lang anmasj i relativt dårlig vær og det ble ikke all verdens med tid til å undersøke området. Allikevel ble knoppvrangmose Bryum funckii og skiferbustehette Orthotrichum laevigatum påvist.

Årets tur til Jotunheimen var å regne som en fortsettelse på fjorårets Jotunheimentur. I likhet med fjorårets tur brakte også årets tur svært mye ny kunnskap på banen. Det er svært interessant å merke seg at det var svært liten overlapp i hvilke interessante arter vi fant i fjor og i år selv om vi undersøkte mer eller mindre de samme habitatene. Dette betyr at det kan være større regionale forskjeller i fjellmosers utbredelse enn det vi hittil har vært klar over. Det trengs imidlertid flere turer til ulike deler av høyfjells-Norge for å kunne slå fast dette, men det er uansett overraskende at mangfoldet ikke gjentar seg i noe større grad enn det som var tilfellet. Vi tror det er flere nye arter å finne. Det finnes flere åpenbare kandidater med kjent utbredelse fra Alpene, Svalbard og i noen tilfeller Sverige og Finland.

Kartlegging av fjellmoser er noe av det mest utfordrende en bryolog kan drive med i Norge. Det er mange arter man svært sjelden ser, nettopp fordi de kun vokser i høyfjellet. I tillegg endrer flere arter form fra lavlandet og opp i høyfjellet noe som gjør det krevende å artsbestemme dem i felt. En tredje utfordring er mange av artenes beskjedne størrelse som gjør at fremdriften til tider er svært lav. Når man som bryolog ser de enorme arealene i norske høyfjell er det mulig å bli litt motløs, men vi er veldig takknemmelige for at Artsdatabanken har finansiert dette arbeidet de siste to årene. Dette har gitt oss muligheten til å skrape litt i overflaten i dette bryologisk sett svært dårlig kjente naturmiljøet. Vi håper å få muligheten til nye ekskursjoner i årene som kommer.

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og...

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...