Kartlegging av oseaniske moser

24. oktober 2013

BioFokus deltar i et nytt treårig Artsprosjekt som omfatter kartlegging av oseaniske moser, med særlig vekt på levermoser. Hensikten med dette prosjektet er å kartlegge et element av den norske mosefloraen der det per i dag er relativt store hull i kunnskapsgrunnlaget. Det er gode sjanser både til å finne nye arter for landet og skaffe til veie ny kunnskap om sjeldne arter vi vet lite om.

Det sterkt oseaniske moseelementet har en utbredelse som for Nordens del omfatter Vestlandet og til dels Færøyene. Flere av disse oseaniske artene har av ulike grunner en begrenset utbredelse innenfor sitt norske utbredelsesområde og er derfor sjeldne. I tillegg til de sterkt oseaniske artene som allerede er påvist i Norge, er det et potensial for å finne flere arter som i dag er kjent fra Færøyene, Skottland og Irland.

De oseaniske mosene vi har i Norge kan deles i flere elementer etter hvor de vokser. I Hordaland, Rogaland, og helt vest i Vest-Agder, og da først og fremst i lavereliggende deler, finner vi et varmekjært element med flere sjeldne og trua arter. Artene i dette elementet finnes i mange ulike habitater som for eksempel i hurtigstrømmende bekker, på nordvendte bergvegger og knauser, på trær i regnskog, på solitære trær eller på åpne klipper ved sjøen. Felles for alle er at de virker å kreve relativt høye vintertemperaturer. I løpet av de to første turene i Artsprosjektet til Hordaland og Rogaland har vi påvist en rekke mosearter som hører til denne gruppa med sørvestlig utbredelse. En art vi fant ny for Norge, Colura calyptrifolia, hører sammen med goldmose Leptoscyphus cuneifolius (CR), glansteppemose Porella obtusata (EN), klovemose Harpalejeunea molleri (DD) kløftgrimemose Herbertus aduncus (NT), parkmose Habrodon perpusillus (VU) og butturnemose Rhabdoweisia crenulata (VU) og bekkelommemose Fissidens polyphyllus (EN) alle til dette elementet. Alle disse artene har blitt påvist på én eller flere nye lokaliteter nå i 2013.

Et annet element, som blant annet omfatter flere store levermosearter, har en mer boreal utbredelse. Disse artene finnes ofte litt høyere over havet, der de først og fremst vokser på marken i åpne heiområder eller i åpen skog. Dette elementet strekker seg fra Rogaland og nord til Møre og Romsdal og huser arter som praktdraugmose Anastrophyllum donninanum (VU), nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii (EN), torntvebladmose Scapania nimbosa (EN), og prakttvebladmose Scapania ornithopodioides. Vi har foreløpig ikke besøkt dette elementet i Artsprosjektets regi i særlig stor grad, men det står for tur til våren.

Det forventes flere spennende funn når materialet fra årets turer bearbeides utover vinteren, og når vi drar til nye områder neste vår. Les mer om artsprosjektet på Artsdatabankens hjemmesider her.

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og...

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...