Lav

Biofokus tilbyr

    • spesialkartlegging av forvaltningsrelevante arter dvs. trua- og nær trua arter, fremmede arter, ansvarsarter, fredete arter og prioriterte arter.
    • kartlegging i naturtyper med rikt mangfold av lav.
    • utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag for lavarter.
    • rødlistevurderinger og vurderinger av fremmede arter.

Vi har erfaring fra kartlegging av lav i hele Norge og har nesten 50 000 lavfunn i Artskart, derav over 21 800 rødlistefunn. Vi har utarbeidet faggrunnlag for handlingsplan for huldrestry og elfenbenslav og utført spesialkartlegging av stjernebønnelav, buktmessinglav, båndlav, taigabendellav, granfiltlav og kalklaver. Vi har gjennomført kartlegging med fokus på lav i naturtyper som gammel barskog, bekkekløfter, regnskog, edelløvskog, ravinedaler, og åpen kalkmark.

Biofokus har vært en av samarbeidspartnerne i Artsdatabankens artsprosjekt Lav og lavboende sopper i norske regnskoger og har også vært med på flere prosjekt om skorpelav, blant annet sterile skorpelav på stein.