Lav

Biofokus tilbyr

    • spesialkartlegging av forvaltningsrelevante arter dvs. trua- og nær trua arter, fremmede arter, ansvarsarter, fredete arter og prioriterte arter.
    • kartlegging i naturtyper med rikt mangfold av lav.
    • utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag for lavarter.
    • rødlistevurderinger og vurderinger av fremmede arter.

Vi har erfaring fra kartlegging av lav i hele Norge og har nesten 50 000 lavfunn i Artskart, derav over 21 800 rødlistefunn. Vi har utarbeidet faggrunnlag for handlingsplan for huldrestry og elfenbenslav og utført spesialkartlegging av elfenbenslav, stjernebønnelav og steppe-lav, buktmessinglav, sumphodenål, båndlav, taigabendellav, granfiltlav og kalklaver. Vi har gjennomført kartlegging med fokus på lav i naturtyper som gammel barskog, bekkekløfter, regnskog, edelløvskog, ravinedaler, og åpen kalkmark.

Biofokus har vært en av samarbeidspartnerne i Artsdatabankens artsprosjekt «Lav og lavboende sopper i norske regnskoger» og har også vært med på flere prosjekt om skorpelav, blant annet sterile skorpelav på stein.