Terje Blindheim

Om Terje Blindheim

Daglig leder og biolog Can scient i Botanisk økologi , universitetet i Oslo 1996Bred erfaring med ulike typer prosjekter som naturtypekartlegging, nøkkelbiotopregistreringer, kursing og foredragsvirksomhet. God artskunnskap innen karplanter, sopp, lav. Erfaring med bedriftsledelse og personalarbeid. Solid erfaring med GIS-verktøy og har de seneste år brukt kartprogrammet Q-gis mye.Har ledet større utrednings- og kartleggingsarbeider knyttet til naturtyper og artsmangfold og har god kunnskap og kjennskap til de verktøy som forvaltningen bruker for å synliggjøre naturverdier. I første rekke Naturbase, Vernedatabasen og Artsdatabankenes verktøy.Spesialkompetanse: Kartlegging av skog og kulturlandskap, karplanter, utredningsarbeider, arbeid med konsekvensutredninger, samt prosjektledelse. Bearbeiding og analyse av biologisk mangfold relaterte miljødata. Har også jobbet en del med kartlegging av Naturtyper i Norge (NiN). Link

Evaluering av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse

Av |2018-10-17T11:01:07+00:0019. desember 2017|

Med bakgrunn i politiske signaler gitt i Stortingsmeldingen Natur for livet og andre dokumenter/vedtak de siste årene, har Miljødirektoratet startet en prosess for å lage et nytt konsept og en ny metode for kartlegging av verdifull natur, basert på beskrivelsessystemet