Skogvernkartlegging i 2019 – publisering av resultater

22. mai 2020

BioFokus har fra juni 2019 til mai 2020 jobbet med å dokumentere skogverdier i 133 tilbudte frivillig vern områder, 10 områder på statsgrunn og i 46 områder som er kartlagt i den såkalte kartleggingen av fuktskoger. Alle prosjektene er utført på oppdrag fra Miljødirektoratet. Det har gjennom prosjektet blitt avdekket en rekke viktige naturkvaliteter i skog. Regnskoger i Trøndelag og på vestlandet, gammel furuskog og edelløvskoger på sørøstlandet, verdifulle ravineskoger på Romerike og svært artsrike blandingsskoger i deler av Telemark. I Rogaland er et stort areal med gammel høstingsskog avgrenset.

Les mer om funn av rødlistede arter, kartlagte naturtypelokaliteter og områdenes lokalitetsverdi i hver av de tre rapportene som er publisert. Se flere tusen bilder på https://biofokus.no/narin/  og opplev resultatene på kart.

Les mer om frivillig vern kartleggingen her.

Les mer om fuktskogskartleggingen her.

Les mer om kartleggingen på statsgrunn her.

SISTE NYHETER

På jakt etter planteveps i Bulgaria

På jakt etter planteveps i Bulgaria

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, har vært på jakt etter planteveps (Symphyta) i Bulgaria. Lønnve skriver her en plantevepsskildring fra “The Bulgarian sawflies-tour 2022” (13. – 20. mai) Bulgaria ligger sørøst I Europa. I øst grenser det mot...

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogsertifiseringsordning er et virkemiddel for å sikre at skog drives på en bærekraftig måte. Skogsertifiseringen "Levende skog" ble etablert i 1998 og var et samarbeid mellom representanter fra skogbruket, skogindustrien, miljø- og friluftslivsorganisasjoner,...