Skogvernkartlegging i 2019 – publisering av resultater

22. mai 2020

BioFokus har fra juni 2019 til mai 2020 jobbet med å dokumentere skogverdier i 133 tilbudte frivillig vern områder, 10 områder på statsgrunn og i 46 områder som er kartlagt i den såkalte kartleggingen av fuktskoger. Alle prosjektene er utført på oppdrag fra Miljødirektoratet. Det har gjennom prosjektet blitt avdekket en rekke viktige naturkvaliteter i skog. Regnskoger i Trøndelag og på vestlandet, gammel furuskog og edelløvskoger på sørøstlandet, verdifulle ravineskoger på Romerike og svært artsrike blandingsskoger i deler av Telemark. I Rogaland er et stort areal med gammel høstingsskog avgrenset.

Les mer om funn av rødlistede arter, kartlagte naturtypelokaliteter og områdenes lokalitetsverdi i hver av de tre rapportene som er publisert. Se flere tusen bilder på https://biofokus.no/narin/  og opplev resultatene på kart.

Les mer om frivillig vern kartleggingen her.

Les mer om fuktskogskartleggingen her.

Les mer om kartleggingen på statsgrunn her.

SISTE NYHETER

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? den 9. november fra kl.12 til 14. Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i...