Nyopprettet stilling som samfunnskontakt/ kommunikasjonsrådgiver

11. februar 2019

Intro

BioFokus er en stiftelse med et ideelt formål. I mer enn 20 år har vi arbeidet for å styrke kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold. Gjennom utstrakt kartlegging av verneområder, naturtyper og arter har vi bidratt til å heve kunnskapen om naturen i Norge og på den måten bidratt til at de prioriteringer forvaltning og politikere må gjøre blir gjort på et så godt faglig grunnlag som mulig. Som nøytral tredjepart leverer BioFokus objektive og verdinøytrale data til prosjekter vi selv ikke har økonomiske interesser i.

BioFokus er et av landets ledende fagmiljøer på kunnskap om artsmangfold og naturkartlegging. Vi har bidratt til metodeutvikling for naturtyper generelt og for kartlegging i skog spesielt. Vi har publisert tusen rapporter om biologiske verdier knyttet til bestemte arealer og vi har registrert en halv million artsfunn som er tilgjengelige i nasjonale databaser åpne for publikum. BioFokus har 17 ansatte med høy naturfaglig kompetanse. Mange tusen dager ute i felten og enda flere brukt inne for å bearbeide og presentere data har gitt oss en grundig erfaring og kunnskap om Norsk natur. I møte med samfunnets behov for et godt kunnskapsgrunnlag gir denne erfaringen oss et unikt utgangspunkt til å forstå konsekvensene for naturmangfoldet av de valg som blir tatt av politikere og andre beslutningstakere.

BioFokus er opptatt av at forvaltning av norsk natur og artsmangfold baseres på en best mulig og til enhver tid oppdatert kunnskap om naturens tilstand, arters behov, trusler mot arter og naturtyper, og på bevaringsbiologiske prinsipper. Vi er også opptatt av at ressurser brukt til kartlegging og forvaltning av naturmangfoldet blir brukt på en effektiv måte og gjør størst mulig nytte for forvaltningen. Vi ønsker å utfordre politikere og forvaltning på hvordan samfunnets midler kan brukes effektivt for å styrke kunnskapsgrunnlaget og for å ivareta naturmangfoldet iht. Stortingets mål.   BioFokus ønsker derfor å bli en sterkere og tydeligere stemme i formidling av kunnskap innen bevaringsbiologi og naturforvaltning.

BioFokus skal i årene framover fortsette å jobbe med det vi er best til – kartlegging av naturmangfold. Samtidig ønsker vi å styrke formidlingen av relevant kunnskap i samfunnsdebatten og på den måten bidra til at beslutningstakere og allmenhet bedre kan forstå konsekvensene som ulike beslutninger har på arter og økosystemer.

 

Stillingsbeskrivelse

BioFokus er en stiftelse som har til formål å tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi.

BioFokus er opptatt av at politiske og administrative beslutninger vedrørende kartlegging og forvaltning av natur skal tas på et best mulig kunnskapsgrunnlag, og at forvaltning av biologisk mangfold skal baseres på oppdatert kunnskap om arter og bevaringsbiologi. Vi trenger en medarbeider som kan være med på å styrke BioFokus evne til å kommunisere med offentlige myndigheter og private aktører og bidra til at vi kan bli en sterkere samfunnsaktør innen vårt fagfelt.

BioFokus innehar i dag en bred naturfaglig kompetanse innen biologisk mangfold og leverer en rekke ulike tjenester basert på integritet og faglig kvalitet. Vi utgir årlig en rekke publikasjoner, både som fagrapporter, artikler og notater, og vi besitter spesialkompetanse innenfor naturkartlegging og forvaltning av naturmangfold. Det vi trenger å styrke oss på er formidling og kommunikasjon. Vi søker etter en medarbeider med evne til å formidle vår fagkunnskap mot politikere og forvaltning, kommunisere med media og utøve generell samfunnskontakt. Den vi søker må kunne bidra til å løfte de viktigste problemstillingene BioFokus jobber med slik at BioFokus blir en tydeligere stemme i arbeidet for et godt kunnskapsgrunnlag for norsk naturforvaltning. Vedkommende vil være sentral i utviklingen av en kommunikasjons- og mediestrategi og ha et hovedansvar for dialog med politikere og media, og for annen samfunns- og myndighetskontakt.

Søker må kjenne fagfeltet, aktørene og det «markedet» vi jobber i. Vedkommende må ha tidligere kommunikasjonsfaglig erfaring og gjerne praksis fra politisk arbeid. Vi søker en utadvendt, målrettet og strukturert person med et engasjement for det arbeidet BioFokus driver.

Stillingen er nyopprettet og lyses ut som et ettårig engasjement i 100 % stilling. Vi er åpne for å vurdere stillingsprosenten og vil, etter en evaluering av resultatene, vurdere å gjøre dette til en fast stilling.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevant høgskoleutdanning (minimum Bachelorgrad) innenfor media og kommunikasjon, biologi/naturforvaltning, politikk eller tilsvarende
  • Yrkeserfaring (eller evt. fra frivillig organisasjonsarbeid) innenfor journalistikk, kommunikasjon eller politikk
  • Selvstendig, initiativrik og god evne til å bygge relasjoner.

Vi tilbyr

  • BioFokus har en sosial lønnsstruktur, og stillingen vil bli lønnet som for øvrige medarbeidere, per i dag i Statens lønnstrinn 65.
  • Arbeidstid 8.00-15.30, med fleksitid. Noe økt arbeidsmengde i intense perioder må påregnes.
  • Åpent kontorlandskap i Forskningsparkens lokaler i Oslo (Gaustadalleén 21).

Søk på stillingen her

BioFokus på feltarbeid i forbindelse med vurdering av skog område for frivillig vern

 

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...