Samlet oversikt over 424 kartlagte, nasjonalt viktige skogareal uten vern

23. mars 2020

Julen 2019 ble det annonsert at vi har kommet halvveis med skogvernet på vei til 10 prosent vern. Miljødirektoratet avholdt i den anledning et skogvernseminar i februar, som oppsummerte hva som har blitt gjort, erfaringer med frivillig vern og veien videre med de siste 5 prosentene. I den sammenheng har BioFokus utarbeidet en oversikt over 424 nasjonalt viktige skogområder med et samlet areal på 556 km2, som per 1. januar 2020 ikke er vernet.

Formålet med denne sammenstillingen er å peke på arealer som har svært høye naturverdier, men som ikke er vernet og som derfor potensielt kan være med å fylle opp det fremtidige vernet, som Stortinget har vedtatt. Alle områdene er ferdig beskrevet, avgrenset og verdisatt gjennom kartlegginger av prioriterte skogtyper eller kartlegging av verneverdige areal på Statsgrunn i regi av Miljødirektoratet. Stortinget har vedtatt 10 prosent vern og det gjenstår nå å fylle «vernesekken» med ytterligere 6 000 km2 av både komplimentære skogtyper og våre mest verdifulle skoger for biologisk mangfold.

De 424 områdene oppfyller alle de krav til kvalitet som Stortinget etterspør for det kommende vernet, og mange av de kvalitetene som Miljødirektoratet ved Ellen Hambro ønsker å prioritere for neste fase av skogvernet. Lista inneholder skogtyper som hittil i liten grad er vernet, mange ligger i lavlandet og mange huser rekke truete naturtyper og truete arter. Flere av skogtypene på lista har også Norge et spesielt internasjonalt ansvar for. Områdene som er kartlagt utgjør omtrent 9 prosent av fremtidig planlagt verneareal, eller rundt tre år med skogvern i Norge på det nivået vernet har ligget de senere årene.

Vi vil berømme Miljødirektoratet for å ha satt i gang prosjekter som i så stor grad har bidratt til ny og oppdatert kunnskap om norsk skognatur.

Se en oppsummert liste over de viktigste områdene her

Se en mer detaljert liste med mer informasjon og lenker til prosjektrapportene her

Studer områdene i NARIN sin kartløsning her       Introduksjonsvideo for bruk av NARIN kartløsning

SISTE NYHETER

På jakt etter planteveps i Bulgaria

På jakt etter planteveps i Bulgaria

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, har vært på jakt etter planteveps (Symphyta) i Bulgaria. Lønnve skriver her en plantevepsskildring fra “The Bulgarian sawflies-tour 2022” (13. – 20. mai) Bulgaria ligger sørøst I Europa. I øst grenser det mot...

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogsertifiseringsordning er et virkemiddel for å sikre at skog drives på en bærekraftig måte. Skogsertifiseringen "Levende skog" ble etablert i 1998 og var et samarbeid mellom representanter fra skogbruket, skogindustrien, miljø- og friluftslivsorganisasjoner,...