Søketreff for: raviner

Maria Hertzberg

Av |2019-09-27T10:58:26+01:0029. november 2018|

Har erfaring med naturtypekartlegging ved bruk av NiN-systemet, samt noe erfaring med kartlegging etter DN-håndbok 13 og kartlegging av raviner. I tillegg har hun bidratt i flere byggesaker. Maria har god kompetanse på karplanter, som hun har opparbeidet

Naturtypekartlegging

Av |2018-11-20T19:03:26+01:0030. oktober 2018|

Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 BioFokus tilbyr forvaltningsrelevant naturtypekartlegging av all type biologisk viktig natur i hele Norge. Vi feltbefarer områder, beskriver og verdivurderer naturtypelokaliteter og levererer forvaltningsrelevante naturtypedata til oppdragsgiver og Naturbase. BioFokus har kartlagt nesten 16000

Ravinekartlegging i Nes

Av |2018-10-18T15:03:51+01:009. desember 2016|

BioFokus har på oppdrag fra Nes kommune kartlagt og verdsatt ravinedaler og andre naturtyper innenfor et utvalg av kommunens raviner. De avgrensede ravinedalene er feltkartlagt i 2016. Raviner er aktive systemer og oppfylling, bakkeplanering og/eller bekkelukking vil ødelegge ravinen som

Ravinekartlegging i Sørum

Av |2018-10-18T20:32:20+01:0026. mars 2016|

BioFokus har på oppdrag fra Sørum kommune kartlagt og verdsatt ravinedaler og andre naturtyper i ca. halvparten av de største ravinene i kommunen. De fleste avgrensede ravinedalene er feltkartlagt på nytt i 2014-15, men i enkelte områder hvor det tidligere

Ravinekartlegging, nye rapporter

Av |2018-10-21T15:27:27+01:0026. november 2014|

BioFokus har i 2012, 2013 og 2014 jobbet mye med kartlegging av raviner. Naturtypen ravinedal (geotop) ble vurdert som en rødlistet naturtype på rødlisten for naturtyper i 2011.Naturtypen er vurdert som sårbar (VU). Fra 2012 har Fylkesmannens miljøvernavdeling tildelt midlert til

Status for granfiltlav i Norge

Av |2018-10-21T16:53:40+01:0017. januar 2014|

BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i løpet av 2012 og 2013 gjort en feltinventering av alle tidligere kjente forekomster av granfiltlav (Fuscopannaria ahlneri) med unntak av forekomster som pr. dags dato ligger innenfor naturreservat. Siden granfiltlav ble