Ravinekartlegging i Nes

9. desember 2016

BioFokus har på oppdrag fra Nes kommune kartlagt og verdsatt ravinedaler og andre naturtyper innenfor et utvalg av kommunens raviner. De avgrensede ravinedalene er feltkartlagt i 2016. Raviner er aktive systemer og oppfylling, bakkeplanering og/eller bekkelukking vil ødelegge ravinen som aktivt system. Alle andre irreversible inngrep vil også forringe verdien. Hogstinngrep har vanligvis liten betydning for verdien av selve ravinedalen, men vil kunne ha negativ påvirkning på verdien av naturtyper i skog som ligger innenfor en ravineavgrensning.

Kartleggingen av raviner resulterte i 91 kartlagte naturtypelokaliteter (Tabell 1). Totalt er 81 områder nykartlagt og 10 tidligere kartlagte lokaliteter er helt eller delvis revidert. Av de totalt 91 dokumenterte naturtypelokalitetnene i denne rapporten er 40 ravinedaler. Verdiene fordeler seg på 11 svært viktige, 20 viktige og 9 lokalt viktige ravinelokaliteter. I tillegg ble det registrert 50 ordinære naturtyper etter DN-håndbok 13; 7 lokaliteter ble gitt verdien svært viktig (A verdi), 32 viktig (B verdi) og 11 lokalt viktig (C-verdi). De aller fleste naturtypelokalitetene som er kartlagt innenfor de avgrensede ravinedalene er skoglokaliteter. Kartleggingen ble utført med overlappende naturtyper, dvs at en ravinedal kan ha andre helt eller delvis overlappende naturtyper innenfor avgrensningen. Dette gir separat informasjon om ravinedalen som kvartærgeologisk forekomst og til hvilke deler det er knyttet spesielle biologiske verdier. I flere av ravinesystemene ligger også tidligere registrerte naturtypelokaliteter. Ti av disse er helt eller delvis oppdatert, mens de andre blir stående med eksisterende data i Naturbase. En tidligere lokalitet som er besøkt i felt har ikke lenger naturtypeverdi, og kan slettes fra Naturbase (gammelskog som er blitt hogd). Dette gjelder lokaliteten BN00025426 Nedre Valstad.

Naturtypen ravinedal dekker i denne kartleggingen 10 649 daa, mens øvrige naturtyper innenfor ravinedalavgrensningene dekker et forholdsvis lite areal, se Tabell 1. 11 ravinedaler ble vurdert som svært viktige, 20 ble vurdert som viktige og 9 ble vurdert som lokalt viktige. Arealet av ravinedalavgrensningene og øvrige naturtyper er overlappende arealer. Det totale arealet natur er derfor noe mindre enn totalen som er oppgitt i tabellen under.

Hele rapporten kan leses her: BioFokus-rapport 2016-19

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...