Ravinekartlegging i Nes

9. desember 2016

BioFokus har på oppdrag fra Nes kommune kartlagt og verdsatt ravinedaler og andre naturtyper innenfor et utvalg av kommunens raviner. De avgrensede ravinedalene er feltkartlagt i 2016. Raviner er aktive systemer og oppfylling, bakkeplanering og/eller bekkelukking vil ødelegge ravinen som aktivt system. Alle andre irreversible inngrep vil også forringe verdien. Hogstinngrep har vanligvis liten betydning for verdien av selve ravinedalen, men vil kunne ha negativ påvirkning på verdien av naturtyper i skog som ligger innenfor en ravineavgrensning.

Kartleggingen av raviner resulterte i 91 kartlagte naturtypelokaliteter (Tabell 1). Totalt er 81 områder nykartlagt og 10 tidligere kartlagte lokaliteter er helt eller delvis revidert. Av de totalt 91 dokumenterte naturtypelokalitetnene i denne rapporten er 40 ravinedaler. Verdiene fordeler seg på 11 svært viktige, 20 viktige og 9 lokalt viktige ravinelokaliteter. I tillegg ble det registrert 50 ordinære naturtyper etter DN-håndbok 13; 7 lokaliteter ble gitt verdien svært viktig (A verdi), 32 viktig (B verdi) og 11 lokalt viktig (C-verdi). De aller fleste naturtypelokalitetene som er kartlagt innenfor de avgrensede ravinedalene er skoglokaliteter. Kartleggingen ble utført med overlappende naturtyper, dvs at en ravinedal kan ha andre helt eller delvis overlappende naturtyper innenfor avgrensningen. Dette gir separat informasjon om ravinedalen som kvartærgeologisk forekomst og til hvilke deler det er knyttet spesielle biologiske verdier. I flere av ravinesystemene ligger også tidligere registrerte naturtypelokaliteter. Ti av disse er helt eller delvis oppdatert, mens de andre blir stående med eksisterende data i Naturbase. En tidligere lokalitet som er besøkt i felt har ikke lenger naturtypeverdi, og kan slettes fra Naturbase (gammelskog som er blitt hogd). Dette gjelder lokaliteten BN00025426 Nedre Valstad.

Naturtypen ravinedal dekker i denne kartleggingen 10 649 daa, mens øvrige naturtyper innenfor ravinedalavgrensningene dekker et forholdsvis lite areal, se Tabell 1. 11 ravinedaler ble vurdert som svært viktige, 20 ble vurdert som viktige og 9 ble vurdert som lokalt viktige. Arealet av ravinedalavgrensningene og øvrige naturtyper er overlappende arealer. Det totale arealet natur er derfor noe mindre enn totalen som er oppgitt i tabellen under.

Hele rapporten kan leses her: BioFokus-rapport 2016-19

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...