Truede ansvarsarter i Oslo og Akershus

14. november 2016

1125 arter oppført som truet på rødlisten har ved en eller flere anledninger blitt påvist i Oslo og Akershus. Kunnskapen vår om alle disse artene er svært variabel, og for mange arter er det ikke mulig å få tak i opplysninger om hvorvidt artene fortsatt har/noen gang har hatt en populasjon i Oslo og Akershus. Flere artsobservasjoner har vært av mer tilfeldig karakter eller representerer populasjoner som i dag ansees å ha forsvunnet. For andre arter har vi relativt god oversikt over artenes utbredelse og økologi, og kan med rimelig sikkerhet fastslå artenes status i Oslo og Akershus.

Basert på tilgjengelig informasjon om de truede artene, ble 203 arter plukket ut som ansvarsarter for Oslo og Akershus. Ansvarsartene er de artene som Oslo og Akershus har et spesielt ansvar for å ivareta for å unngå at artene skal dø ut i Norge. Marine arter er ikke inkludert i denne rapporten. Alle ansvarsartene er omtalt i rapporten. Et gjentagende punkt i mange av vurderingene av artenes kunnskapsnivå, er manglende eller ufullstendig kunnskap om artenes utbredelse og til dels økologi. For en del av artene er det kritisk for deres fremtidige overlevelse at det fremskaffes mer og bedre kunnskap, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Det er i dag svært vanskelig å anslå artenes status i Oslo og Akershus med rimelig sikkerhet.

Insekter (106), sopp (46) og karplanter (19) er dominerende grupper blant de utvalgte ansvarsartene. Dette reflekterer både artsgruppenes store artsmangfold og den relativt gode kunnskapen om mange av artenes økologi og utbredelse. Blant insektene er biller (32), sommerfugler (27), veps (25) og tovinger (13) de artsgruppene med flest ansvarsarter.

Ansvarsartene er knyttet til mange forskjellige typer natur, men kalkrike varianter av åpen mark (både naturlig åpen og skjøtselsavhengige) og skog innehar en svært stor andel av ansvarsartene. Naturskog (uavhengig kalknivå), raviner, gamle trær i kulturlandskapet og varme, åpne sandarealer er også viktige for flere av ansvarsartene.

Arealfordelingen av ansvarsartene innenfor Oslo og Akershus er langt fra jevn. Kommunene Oslo (137), Bærum (94) og Asker (85) har klart flest påviste forekomster. Mange av kommunene i Akershus har bare en håndfull arter, med Ski (3) og Gjerdrum (2) helt nederst. Den ujevne fordelingen bør reflekteres både i bevilgninger til ivaretakelse av viktig natur i regionen og i kommunenes ansvar for å ivareta mangfoldet. To ellers like utbyggingsplaner i Gjerdrum og Oslo setter derfor ulike krav til utbygger, da muligheten for å bygge ut verdifull natur med tilhørende ansvarsarter presumtivt er langt større i Oslo enn i Gjerdrum.

Rapporten kan lastes ned her: BioFokus-rapport 2016-12 (PDF, 13,9 MB)

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...