Truede ansvarsarter i Oslo og Akershus

14. november 2016

1125 arter oppført som truet på rødlisten har ved en eller flere anledninger blitt påvist i Oslo og Akershus. Kunnskapen vår om alle disse artene er svært variabel, og for mange arter er det ikke mulig å få tak i opplysninger om hvorvidt artene fortsatt har/noen gang har hatt en populasjon i Oslo og Akershus. Flere artsobservasjoner har vært av mer tilfeldig karakter eller representerer populasjoner som i dag ansees å ha forsvunnet. For andre arter har vi relativt god oversikt over artenes utbredelse og økologi, og kan med rimelig sikkerhet fastslå artenes status i Oslo og Akershus.

Basert på tilgjengelig informasjon om de truede artene, ble 203 arter plukket ut som ansvarsarter for Oslo og Akershus. Ansvarsartene er de artene som Oslo og Akershus har et spesielt ansvar for å ivareta for å unngå at artene skal dø ut i Norge. Marine arter er ikke inkludert i denne rapporten. Alle ansvarsartene er omtalt i rapporten. Et gjentagende punkt i mange av vurderingene av artenes kunnskapsnivå, er manglende eller ufullstendig kunnskap om artenes utbredelse og til dels økologi. For en del av artene er det kritisk for deres fremtidige overlevelse at det fremskaffes mer og bedre kunnskap, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Det er i dag svært vanskelig å anslå artenes status i Oslo og Akershus med rimelig sikkerhet.

Insekter (106), sopp (46) og karplanter (19) er dominerende grupper blant de utvalgte ansvarsartene. Dette reflekterer både artsgruppenes store artsmangfold og den relativt gode kunnskapen om mange av artenes økologi og utbredelse. Blant insektene er biller (32), sommerfugler (27), veps (25) og tovinger (13) de artsgruppene med flest ansvarsarter.

Ansvarsartene er knyttet til mange forskjellige typer natur, men kalkrike varianter av åpen mark (både naturlig åpen og skjøtselsavhengige) og skog innehar en svært stor andel av ansvarsartene. Naturskog (uavhengig kalknivå), raviner, gamle trær i kulturlandskapet og varme, åpne sandarealer er også viktige for flere av ansvarsartene.

Arealfordelingen av ansvarsartene innenfor Oslo og Akershus er langt fra jevn. Kommunene Oslo (137), Bærum (94) og Asker (85) har klart flest påviste forekomster. Mange av kommunene i Akershus har bare en håndfull arter, med Ski (3) og Gjerdrum (2) helt nederst. Den ujevne fordelingen bør reflekteres både i bevilgninger til ivaretakelse av viktig natur i regionen og i kommunenes ansvar for å ivareta mangfoldet. To ellers like utbyggingsplaner i Gjerdrum og Oslo setter derfor ulike krav til utbygger, da muligheten for å bygge ut verdifull natur med tilhørende ansvarsarter presumtivt er langt større i Oslo enn i Gjerdrum.

Rapporten kan lastes ned her: BioFokus-rapport 2016-12 (PDF, 13,9 MB)

SISTE NYHETER

Første funn på 90 år av «brannkortvinge» i Norge

Første funn på 90 år av «brannkortvinge» i Norge

Den boreale skogen i Norge har i alle tider vært utsatt for skogbrann, og dette har vært den vanligste og mest utbredte forstyrrelses- og fornyelsesfaktoren på skogdekte arealer. Mange av skogens arter har derfor tilpasset seg skogbrann, dels for bedre å overleve en...

Vi må vite hvor naturverdiene i skogen er

Vi må vite hvor naturverdiene i skogen er

Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom 25 000 arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et økosystem som gir oss mange tjenester vi ofte ikke tenker på. Skogen renser vannet og lufta vår, skogen binder karbon og lagrer den i...

Nå kan du se billen som lever i hodet på en drage!

Nå kan du se billen som lever i hodet på en drage!

I kveldens episode av NRK-serien «Oppsynsmannen» møter Bård Tufte Johansen insektekspertene Stefan Olberg og Ole Lønnve i Biofokus. Bli med dem for å lete etter en sjelden bille som bare finnes i Norge!  Se fjerde episode på NRK1 kl.20:00 eller når du vil på NRK TV...