Ny kunnskaps-sammenstilling for viktige naturtyper i kommunene i Akershus-området

19. februar 2021

BioFokus har nå ferdigstilt og publisert en rapport som kan være et viktig forvaltningsverktøy for kommunene i tidligere Akershus. Det er en oppdatert status for naturtypekartleggingen i kommunene. Rapporten er laget på oppdrag for Viken fylkeskommune.

Den rykende ferske rapporten «Kartleggingsstatus 2020 for viktige naturtyper i Akershus-kommunene» bygger på en tilsvarende rapport fra 2014. Status for naturtypekartlegging for hver av Akershus-kommunene er gjennomgått på nytt høsten 2020, og sammenlignet med situasjonen våren 2014.

For å beskrive dagens status for naturtypekartleggingen er Naturbase gjennomgått. Alle data fra Naturbase om verdifulle naturtyper kartlagt etter både DN-håndbok 13 og etter Miljødirektoratets instruks basert på NiN (Natur i Norge) er hentet ut og statistikkbehandlet. I tillegg er det tatt kontakt med hver enkelt kommune og med Fylkesmannen/Statsforvalteren for å sjekke om de kjenner til kartlegginger som ikke ennå er levert for innleggelse i Naturbase.

-Det har vært et interessant og lærerikt arbeid, som også har omfattet mye dialog med miljøvernrådgivere og andre kontaktpersoner i kommunene, sier prosjektleder Anders Thylén.

Ny kunnskap om naturtyper

I perioden fra siste kunnskapsgjennomgang i 2014, er det gjort mye naturtypekartlegging i Akershus-kommunene og mye data er levert til Naturbase. Dette er godt nytt for arealplanleggere som trenger et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag for å komme med anbefalinger til beslutningstakerne i kommunene. Rapporten viser imidlertid også at det fortsatt er en god del naturtypedata etter DN-håndbok 13 som ennå ikke er i Naturbase, og peker på at det kan medføre en viss risiko for at beslutninger blir tatt i arealplansaker uten oppdatert kunnskap.

Det er mange typer kartlegginger som har generert data. Det er gjort eikekartlegginger og generelle naturtypekartlegginger på oppdrag for enkeltkommuner. Det er gjennomført store ravinekartleggingsprosjekt på Romerike. Skogkartlegginger for frivillig vern eller temakartlegginger i skog som kalkskog og fuktskog er gjennomført på oppdrag for Miljødirektoratet. I flere kommuner er det også kartlagt kulturmark i forbindelse med skjøtselsplaner for den utvalgte naturtypen slåttemark. I stort sett alle kommunene er det også naturtypedata som er innsamlet som et ledd i ulike plansammenhenger, som konsekvensutredninger, reguleringsplaner etc. Dessuten er det tilkommet mye data de tre siste årene gjennom Miljødirektoratets kartlegginger av naturtyper etter NiN. I det siste er det også kommet enkelte kartlegginger av naturtyper etter NiN på oppdrag fra andre, bl.a. en kommunekartlegging på Nesodden i 2020.

Stor variasjon i kunnskapgrunnlag om naturtyper

I hvor stor grad det er gjennomført dekkende naturtypekartlegging varierer sterkt mellom kommunene. Generelt er statusen relativt god i lavlandet og nær tettbebygde områder, mens høyereliggende områder og mer fjerne ås- og skoglandskap har dårligere dekning. Det er også forskjell på hvor stort fokus det er på naturmangfold og hvor høyt utbyggingspresset er mellom kommuner. Flere kommuner har allerede laget, eller er ferd med å lage, kommunedelplan eller temaplan for naturmangfold. Nannestad har ferdig kommunedelplan for naturmangfold, mens det arbeides med dette i Eidsvoll og Vestby. Ski kommune hadde før kommunesammenslåingen en kommunedelplan for naturmangfold i Ski, som nå oppdateres for å inkludere hele Nordre Follo kommune. Asker og Røyken har hatt egne temaplaner for naturmangfold, og der arbeides nå med en samlet plan for nye Asker kommune.

-En dekkende naturtypekartlegging er viktig for å gi beslutningstakere mulighet til begrunnede avveiinger mellom forskjellige typer arealbruk i arealplanleggingen, sier daglig leder i BioFokus, Terje Blindheim.

Denne rapporten bidrar til å vise på i hvilke kommuner kunnskapsgrunnlaget er godt nok i og i hvilke kommuner et økt fokus på naturkartlegging vil være nødvendig for å bedre beslutningsgrunnlaget i arealsaker. Rapporten kan bidra til en mer kunnskapsbasert arealforvaltning i Akershus-kommunene og er et konsept som kan videreføres til hele Viken fylke og andre fylker i Norge.

 

Anders Thylén

SISTE NYHETER

Første funn på 90 år av «brannkortvinge» i Norge

Første funn på 90 år av «brannkortvinge» i Norge

Den boreale skogen i Norge har i alle tider vært utsatt for skogbrann, og dette har vært den vanligste og mest utbredte forstyrrelses- og fornyelsesfaktoren på skogdekte arealer. Mange av skogens arter har derfor tilpasset seg skogbrann, dels for bedre å overleve en...

Vi må vite hvor naturverdiene i skogen er

Vi må vite hvor naturverdiene i skogen er

Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom 25 000 arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et økosystem som gir oss mange tjenester vi ofte ikke tenker på. Skogen renser vannet og lufta vår, skogen binder karbon og lagrer den i...

Nå kan du se billen som lever i hodet på en drage!

Nå kan du se billen som lever i hodet på en drage!

I kveldens episode av NRK-serien «Oppsynsmannen» møter Bård Tufte Johansen insektekspertene Stefan Olberg og Ole Lønnve i Biofokus. Bli med dem for å lete etter en sjelden bille som bare finnes i Norge!  Se fjerde episode på NRK1 kl.20:00 eller når du vil på NRK TV...