Terje Blindheim

Terje har bred erfaring med ulike typer prosjekter som naturtypekartlegging, nøkkelbiotopregistreringer, kursing og foredragsvirksomhet. God artskunnskap innen karplanter, sopp, lav. Erfaring med bedriftsledelse og personalarbeid. Solid erfaring med GIS-verktøy og har de seneste år brukt kartprogrammet QGIS mye.

Har ledet større utrednings- og kartleggingsarbeider knyttet til naturtyper og artsmangfold og har god kunnskap og kjennskap til de verktøy som forvaltningen bruker for å synliggjøre naturverdier. I første rekke Naturbase, Vernedatabasen og Artsdatabankenes verktøy.

 

Cand. scient. i Botanisk økologi , Universitetet i Oslo, 1996

Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av skog og kulturlandskap
  • Karplanter
  • Utredningsarbeider
  • Arbeid med konsekvensutredninger
  • Prosjektledelse
  • Bearbeiding og analyse av biologisk mangfold relaterte miljødata
  • Kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) og DN-håndbok 13

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

Nyhetsartikler på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 99 55 02 57

[email protected]