Bred erfaring med ulike typer prosjekter som naturtypekartlegging, nøkkelbiotopregistreringer, kursing og foredragsvirksomhet. God artskunnskap innen karplanter, sopp, lav. Erfaring med bedriftsledelse og personalarbeid. Solid erfaring med GIS-verktøy og har de seneste år brukt kartprogrammet Q-gis mye.

Har ledet større utrednings- og kartleggingsarbeider knyttet til naturtyper og artsmangfold og har god kunnskap og kjennskap til de verktøy som forvaltningen bruker for å synliggjøre naturverdier. I første rekke Naturbase, Vernedatabasen og Artsdatabankenes verktøy.

 • Cand scient i Botanisk økologi , universitetet i Oslo 1996

 • Oslo

Spesialkompetanse

 • Kartlegging av skog og kulturlandskap

 • Karplanter

 • Utredningsarbeider

 • Arbeid med konsekvensutredninger

 • Prosjektledelse

 • Bearbeiding og analyse av biologisk mangfold relaterte miljødata

 • Kartlegging av Naturtyper i Norge (NiN)

CV og arbeider

Kontaktinformasjon

 • +47 99 55 02 57

 • terje@biofokus.no