Terje Blindheim

Bred erfaring med ulike typer prosjekter som naturtypekartlegging, nøkkelbiotopregistreringer, kursing og foredragsvirksomhet. God artskunnskap innen karplanter, sopp, lav. Erfaring med bedriftsledelse og personalarbeid. Solid erfaring med GIS-verktøy og har de seneste år brukt kartprogrammet Q-gis mye.

Har ledet større utrednings- og kartleggingsarbeider knyttet til naturtyper og artsmangfold og har god kunnskap og kjennskap til de verktøy som forvaltningen bruker for å synliggjøre naturverdier. I første rekke Naturbase, Vernedatabasen og Artsdatabankenes verktøy.

 

Cand scient i Botanisk økologi , Universitetet i Oslo, 1996

Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av skog og kulturlandskap
  • Karplanter
  • Utredningsarbeider
  • Arbeid med konsekvensutredninger
  • Prosjektledelse
  • Bearbeiding og analyse av biologisk mangfold relaterte miljødata
  • Kartlegging av Naturtyper i Norge (NiN)

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

Nyhetsartikler på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 99 55 02 57

[email protected]