Norsk rødliste for arter oppdateres: BioFokus bidrar i 13 ekspertgrupper

29. januar 2020

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som står i fare for å dø ut her i landet, og utarbeides av Artdatabanken i samarbeid med fageksperter. I dag er ca. 20 000 av Norges arter vurdert for rødlisten, og hver femte av disse er rødlistet som alt fra nær truet (NT) til kritisk truet (CR). Rødlistede arter kjennetegnes i hovedsak ved at de minker i antall eller er fåtallige. Reduksjon eller oppstykking av leveområder er noen av de viktigste grunnene til arters tilbakegang.

Seks BioFokus-ansatte bidrar i ekspertkomiteene som sammen med Artsdatabanken skal publisere en ny rødliste for arter i løpet av april 2021. Nylig møttes disse komiteene i Trondheim og på Gardermoen for å igangsette arbeidet. Artsdatabanken fastsetter den endelige rødliste-kategorien, etter at ekspertkomiteene utfører vurderinger og kommer med sine anbefalinger. Du kan lese mer om de ulike artsgruppene her. 

Kjell-Magne Olsen leder fem komiteer: 1. Mangefotinger, 2. Mosdyr, 3. Døgnfluer, steinfluer,

Marihønen Clitostethus arcuatus ble funnet ved Lysakerelva i 2019 som ny art for Norge av Stefan Olberg. Vil arten bli vurdert for rødlisting, og eventuelt rødlistes? Foto: Vilde Revold Olberg.

vårfluer og øyenstikkere, 4. Rettvinger, kakerlakker og saksedyr, 5. Nettvinger, kamelhalsfluer, mudderfluer og nebbfluer, og er komitémedlem i tre: 1. Nebbmunner, 2. Bløtdyr, 3. Edderkoppdyr

Øivind Gammelmo er leder i komiteen for artsgruppen tovinger, Ole Lønnve deltar i komiteene for veps og for rettvinger, kakerlakker og saksedyr, Stefan Olberg er i komiteen for biller, Tom Hellik Hofton er i komiteen for sopp og Torbjørn Høitomt leder komiteen for moser.

Tom har bidratt til rødlistearbeid i 15 år, har hovedansvar for vedboende sopp, en artsgruppe han har jobbet inngående med i en årrekke. Han jobber nå bl. a. med å publisere nøkler og informasjon om kjuker i Arter på nett, som er Artsdatabankens kilde til kvalitetssikret informasjon om arter.

I tillegg til å rødliste moser bidrar Torbjørn bl. a. på prosjektet Arter på nett sammen med Kristian Hassel og NTNU. I tillegg deltar han i et artsprosjekt om moser i høyfjellet, finansiert av Artsdatabanken. Dette er prosjekter som bidrar med viktig kunnskap i forbindelse med utarbeidelse av ny rødliste.

Øivind, Kjell-Magne, Stefan og Ole jobber kontinuerlig med sine artsgrupper. De ser frem til å vurdere nye arter og analysere ny kunnskap fra kartleggingsarbeid siden forrige rødliste ble laget i 2015.

Rødlista i Norge er utarbeidet etter Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) sine retningslinjer. Her kan du lese mer om hva en rødliste er, hvorfor arter blir truet og hva som avgjør kategorien «nær truet», «sårbar»,  «sterkt truet» eller «kritisk truet». De rødlistede artene er knyttet til en rekke ulike arealtyper, men ca. halvparten er knyttet til ulike skogtyper.

BioFokus håper at arbeidet som legges ned av totalt 90 fageksperter fordelt på 24 ekspertkomiteer, vil resultere i en rødliste som brukes aktivt i norsk naturforvaltning i årene som kommer. Regjeringen har et overordnet mål om å stoppe tapet av biologisk mangfold (Stortingsmelding nr. 21, 2004-2005), og Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) fra 2009 fastslår: «Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder».

Vi ser frem til å bidra til å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om norsk natur for forvaltningsmyndighetene.

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Norsk rødliste for arter – oppdatert liste, hva skjer med truslene?

Norsk rødliste for arter – oppdatert liste, hva skjer med truslene?

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som står i fare for å dø ut her i landet, og utarbeides av Artdatabanken i samarbeid med fageksperter. Den oppdateres fra nå av hvert 6. år med hjelp av ny kunnskap om artenes krav, deres utbredelse og hva som truer...

Biofokus ansetter Siri Khalsa

Biofokus ansetter Siri Khalsa

Når høstens soppsesong startet forsterket Biofokus staben og ansatte vedsoppekspert Siri Khalsa. Hun har en master i økologi og evolusjon med fordypning i plantevitenskap fra Universitetet i Oslo. I de senere årene har Siri Khalsa jobbet mye med skjøtselsplaner for...