Bred erfaring med naturtype- og skogkartlegging i store deler av landet. Har også erfaring med utarbeidelse av forvaltningsplaner/skjøtselsplaner og biologisk grunnlagskartlegging for KU. Bred erfaring med artskartlegging av moser gjennom Artsprosjekter, utarbeidelse av handlingsplaner og gjennom andre prosjekter i store deler av landet. Har i tillegg svært god kompetanse på karplanter, samt mange grupper lav og sopp. Er totalt sett svært operativ på viktige artsgrupper i naturtypekartleggingssammenheng. Har god erfaring med undervisning og formidling.

God erfaring med relevant GIS-verktøy (Q-gis, ArcMap)

  • Mastergrad i natur-, helse- og miljøvern fra Høgskolen i Telemark, avd. Bø i Telemark, 2009

  • Nordre Land / Oslo

Spesialkompetanse

  • Alle grupper moser

  • Rødlistearbeid, moser

  • Skogkartlegging

  • Naturtypekartlegging

  • Kartlegging- og skjøtsel av kulturlandskap

  • Kursvirksomhet og utredninger

CV og arbeider

Kontaktinformasjon

  • +47 99 57 49 69

  • torbjorn@biofokus.no