Skogbrann som avbøtende tiltak

5. mai 2021

Når flere samfunnsbehov kan kombineres og flere sektorer samarbeider kan man få både naturrestaurering, brannøvelse og ny vei i samme slengen. Notodden brannforsvar, det lokale Sivilforsvaret, Direktoratet for sannfunnsikkerhet og beredskap og skogeieren i området gjennomførte nylig en stor brannøvelse i den gamle furuskogen i Notodden.

Sigve Reiso og Stefan Olberg, som over flere år har dokumentert et stort artsmangfold av brannbegunstige insekter og gammelskogsarter knyttet til lavlandsfuruskog, fikk sammen med Statens vegvesen være med som observatører på øvelsen. Dette for å lære mer om hva en slik øvelse innebærer, og hvordan skogbrann innenfor rammene av en slik øvelse kan brukes til ivaretagelse av branntilkyttede furuskogarter. Les mer om brannøvelsen, som er en del av pakken med avbøtende tiltak i forbindelse med ny E134 mellom Kongsberg og Notodden, her.

Godt samarbeid mellom flere aktører bidro til en vellykket øvelse. Foto: Sigve Reiso

Gammel furuskog er en branntilpasset naturtype som huser en lang rekke arter som ikke klarer seg i yngre skog, eller skog som er tilplantet med andre treslag. Per nå er det dokumentert over 100 forskjellige rødlistearter av sopp, lav, moser, fugl og insekter tilknyttet gammel bar- og blandningsskog i Follsjå-landskapet. disse fordeler seg på over 3000 enkeltfunn. Mange av artene er knyttet til den gamle brannpåvirkede furuskogen. Furuskogene i Follsjåområdet utgjør et unikt, større landskap med brannpåvirket og svært gammel furuskog, noe som ikke finnes andre steder i Norge, og kanskje heller ikke i Norden.

Brannøvelsen ble gjennomført i en furudominert skog i hogstklasse 5, med trær rundt 35 cm i brysthøyde-diameter. Det var lite liggende og stående død ved i skogen før brannen.

Statens vegvesen har engasjert biologene i Biofokus til å følge opp brannøvelsen med dokumentasjon på hvordan skogen og artsmangfoldet utvikler seg etter brann. Blant annet gjennom å dokumentere hvilke arter som i løpet av sommeren 2021 dykker opp i området. Funnene vil sammenlignes med dokumentert artsmangfold fra et område som få år tilbake brant naturlig.

Biofokus er takknemlige for muligheten å bidra til økt kunnskap om hvordan branntilknyttede arter kan utnytte et areal med en begrenset og kontrollert øvelsesbrann. Og hvordan kontrollert brenning kan fungere både som avbøtende tiltak og som et generelt restaureringstiltak i furuskog.

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...