Arbeidet under studiene bl.a. med fisk og invertebrater på Svalbard, og kontrollbestemming av vårfluesamlingene ved University of Alaska, Fairbanks, U.S.A. Solid erfaring med GIS-verktøy. Har i BioFokus jobbet mye sammen med Kjell Magne Olsen med innsamling og bestemmelse av ferskvannsinsekter Bred erfaring med naturtype-, vilt-, ferskvann- og nøkkelbiotopkartlegging, samt kartlegging av skog i verneplansammenheng. God artskunnskap innen vedboende sopp og lav.

Har de senere år jobbet mye med kartlegging og skjøtsel av kulturmarkseng, samt utarbeidet skjøtselsplaner og forvaltningsplaner for større verneområder og mindre slåtte- og beitemarker utenfor verneområder. Har skrevet faggrunnlaget til handlingsplan for naturtypen åpen kalkmark i Oslofeltet og jobbet mye med kartlegging av denne naturtypen.

 • Cand scient i ferskvannsbiologi, Norges Landbrukshøgskole (Ås) 1999

 • Tinn i Telemark

Spesialkompetanse

 • Kartlegging av skog og kulturlandskap

 • Lav, moser og sopp

 • Utredningsarbeider

 • Arbeid med konsekvensutredninger

 • Skjøtsel av kulturlandskap, forvaltningsplaner og skjøtselsplaner

 • Åpen kalkmark og kalkskog

 • Ferskvannskartlegging

CV og arbeider

Kontaktinformasjon

 • +47 41 10 12 89

 • sigve@biofokus.no