Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

19. april 2024

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge til rette for et rikt artsmangfold i en verdifull lokalitet med kalkfuruskog. Utarbeidelse av skjøtselsplan er på oppdrag for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Rød skogfrue Cephalanthera rubra tilhører orkidéfamilien. Voksestedene til rød skogfrue er i lysåpen skog på kalkrik mark, gjerne i halvskygge. Arten er tørketålende og vokser i Norge på tørre voksesteder og grunnlendt mark, gjerne der det er åpen mineraljord, f.eks. i bratte skråninger.

Rød skogfrue har tre kjente funnsteder i kalkfuruskog ved Eikfjellet. Området har et rikt artsmangfold knyttet til kalkfuruskog med en rekke funn av andre rødlistede karplanter og sopp, og trolig også fra andre artsgrupper som insekter og moser.

Voksestedene for rød skogfrue ved Eikfjellet er mindre skogsenger i halvskygge, med feltsjikt dominert av liljekonvall eller mer blandet urtevegetasjon med lave busker, løvrenninger og bartrær. Foto: S. Reiso

Det er ikke usannsynlig at arten finnes flere steder enn hva som er oppdaget. Potensielle leveområder er lenger nord på Bunestoppen, men det er ikke dokumentert konkrete funn fra disse arealene i dag. Det er viktig å legge til rette for at arten skal kunne spre seg til nye voksesteder i området, både innenfor og utenfor det kjente funksjonsområdet.

Rød skogfrue – en prioritert art

Rød skogfrue er vurdert som sterkt truet på norsk rødliste for arter. Den er fredet og er en prioritert art etter naturmangfoldloven. Den har en egen forskrift og egen handlingsplan for å sikre artens overlevelse. Aktivitet som kan skade orkidéen eller dens leveområde er forbudt.

Truslene for arten er gjengroing, skogbruk og arealinngrep. Selv om en stor andel av kjente forekomster er vernet viser eksempelet på Bunestoppen at nedbygging kan være med på å begrense utstrekningen til funksjonsområdene for arten også i dag.

Skjøtsel og tiltak

Eikfjellet og tilhørende Bunestoppen er fortsatt stort sett intakt skog. En mindre eiendom er bygd ut og turveier gjennom området er etablert, ellers har det ikke vært tekniske inngrep. Det har vært en del skogbruksaktivitet en gang mellom 1965 og 2000, hvor deler av skogen, trolig på friskere areal med bedre bonitet, har vært hogd. Disse arealene er vokst til med løvskog og deretter over tid økende innslag av gran som skaper skyggevirkning.

Tett oppslag av ungskog. Gjengroing kan forringe leveområde for rød skogfrue og bør ryddes. Foto: S. Reiso

Hovedmålet med skjøtselsplanen er å bevare og videreutvikle en halvåpen og urterik kalkfuruskog som huser en levedyktig bestand av rød skogfrue.

Forsiktig rydding av kratt, ungskog og fjerning av fremmede arter og sterkt skyggende treslag som gran og bøk, er derfor foreslått som aktuelle tiltak for å bedre forholdene for rød skogfrue i området. På sikt kan også forsiktig forstyrrelse av jordsmonnet bli aktuelt, for å bedre forholdene for frøspredning. Videre må tiltakene overvåkes for å se om de har ønsket effekt.

Les skjøtselsplanen her

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...