Pelsblæremose og oreblæremose funnet i Grenland

14. januar 2015

Under naturtypekartlegging i Gjerpensdalen i Skien kommune i 2014 kom Sigve Reiso tilfeldig over en velutviklet sumpskog med forekomst av både pelsblæremose (Frullania bolanderi) og oreblæremose (F. oakesiana). Artene er rødlistet som hhv. sårbar (VU) og direkte truet (EN) her i landet, samtidig som begge er sjeldne i Europa og oppført på den europeiske rødlisten (ECCB 2001) som ”vulnerable”, dvs. sårbar. Dette er første funn av disse artene i Grenland og niende lokalitet for oreblæremose i Norge.

Sumpskogen ligger i bunnen av et markert dalføre på marine sedimenter mellom Lund og Grini i Gjerpensdalen, Skien kommune. Sumpen er omgitt av bratte skogkledde kalkskrenter opp mot 25 m høyde, noe som gir et beskyttet og stabilt skogklima. Forsumpet areal domineres av gråor og gran, samt noe ask, bjørk, hegg og en del hassel langs kantene. Feltsjiktet preges av mjødurt, skogburkne, engsnelle, vendelrot og stornesle. På mer veldrenerte hellende areal i sør blir alm og ask mer dominerende, sammen med gråor, gran og hassel. Skogen varierer noe i alder, fra felter med nokså tett ungskog av or og ask, til velutviklet fleraldret skog med innslag av eldre edelløvtrær, grove hasselkratt og grovvokst gran, samt velutviklet gråorskog. Død ved finnes spredt, hovedsakelig av gråor, enkeltvis også av gran og edelløv. Arealet vurderes som en sjelden velutviklet og stor sumplokalitet, som virker å ha lang kontinuitet i tresjiktet. Pelsblæremose ble observert på en rekke gråor, ask og hassel gjennom hele dalføret. Oreblæremose ble funnet på tre gråor sentralt.

Pelsblæremose og oreblæremose var fram til år 2000 kun kjent fra en håndfull lokaliteter i indre Oslofjord. Etter at at flere personer i BioFokus den gang lærte seg artene har vi i løpet av de 14 årene som er gått siden, dokumentert rundt 90 nye lokaliteter av pelsblæremose fordelt på 6 fylker og 8 nye lokaliteter med oreblæremose fordelt på 3 fylker. Vår erfaring med artene, deres økologi og utbredelse ble nylig beskrevet i en artikkel i siste nummer av Blyttia (Røsok og Reiso 2014), her var riktignok ikke disse funnene fra Skien omtalt.

BioFokus har de siste årene hatt en rekke kartleggingsoppdrag i Grenland, men aldri greid å påvise hverken pelsblæremose eller oreblæremose, trass undersøkelser av mange egnede habitater. Artene er heller ikke funnet i Vestfold eller Aust-Agder og virker å ha sitt tyngdepunkt lengere inn i dalførene på Østlandet. Oreblæremose er riktignok kun påvist under marin grense, imens pelsblæremose følger edelløvskogen helt inn i dalførene. Det er noe usikkert om utbredelsesmønsteret skyldes klimatiske årsaker eller regionale forskjeller i påvirkningshistorikk, eller begge deler. Begge artene har vi tidligere påvist lenger inn langs Skiensvassdraget, i hhv Nome (pelsblæremose) og Sauherad (begge artene) kommuner.

I Blyttia-artikkelen konkluderer vi med at begge artene er knyttet til kontinuitetsmiljøer av løv- og blandingsskog og har god signalverdi for eldre løvskoger med rikt biologisk mangfold. Tilgang på historiske bilder over Gjerpensdalen underbygger dette (www.grenlandskart.no). Her ser vi at sumpskogen også i 1937 var skogdekt, og oreblæremose som antas å være den mest krevende av disse to, er funnet i området der det ser ut som det var eldre skog både i 1937 og i dag. Se utskrifter av flyfoto fra hhv 1937 og i dag, samt pil som viser området med funn av oreblæremose på figur 1.

 

Referanser

ECCB. 2001. Red data book of European bryophytes. The European Committee for Conservation of Bryophytes, Trondheim.

Røsok, Ø. & Reiso, S. 2014. Pelsblæremose Frullania bolanderi og oreblæremose F. oakesiana i Norge. To truede ansvarsarter med god signalverdi for eldre løvskoger med rikt biologisk mangfold. Blyttia 72: 140-156.

SISTE NYHETER

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og...

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...