Ny norsk fremmedartsliste åpnet for innsyn: Biofokus bidrar inn i to ekspertkomitéer

22. februar 2023

Fremmedartslista er en oversikt over fremmede arter og hvilken risiko de har for naturmangfoldet i Norge. Fremmede arter er arter som er spredt av mennesker til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Arter som blir risikovurdert er arter som har etablert seg i Norge etter år 1800, og som reproduserer utendørs i dag uten menneskelig hjelp eller som antas å gjøre det innen 50 år, såkalte dørstokkarter.

Vurderingene av de fremmede artenes økologiske risiko blir gjort av 58 eksperter fordelt på 12 ekspertkomitéer for de ulike artsgruppene, som er oppnevnt av Artsdatabanken. Tre Biofokus-ansatte bidrar inn i ekspertkomitéene moser og terrestriske invertebrater. Torbjørn Høitomt er leder i mosekomitéen. Stefan Olberg har ansvar for å vurdere biller og Øivind Gammelmo har ansvar for tovinger i komitéen for terrestriske invertebrater. Les mer om hvordan ekspertene risikovurderer fremmede arter. 

Risikovurderingen gjøres etter retningslinjer som er utarbeidet av Artsdatabanken. Artene som vurderes plasseres i risikokategorier (NK, LO, PH, HI og SE):

Kilde: Artsdatabanken CC BY 4.0.


Ny Fremmedartsliste 2023

De foreløpige vurderingene var på offentlig innsyn hos Artsdatabanken fra 22. februar til 12. mars.

Den nye Fremmedsartslista 2023 blir lansert 14. august.

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...