Ny kunnskap om moser i fjellet

11. november 2022

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta (Finnmark). 

Selv om prosjektene har vært av litt ulik art har vi fått mye ny kunnskap om mangfoldet i disse fjellområdene. Arbeidet i Troms og Finnmark er finansiert av Artsprosjektet og Biofokus deltar her i en gruppe bestående av flere institusjoner med NTNU-Vitenskapsmuseet i spissen.

I Stølsheimen ble flere fjellområder kartlagt i forbindelse med planlagt vindkraftutbygging. Oppdragsgiver her var FNF-Hordaland. Uka i Jotunheimen er å anse som faglig utvikling i egen regi. Her fulgte vi Moseklubben i Norsk Botanisk Forening opp til Gjendebu og tok del i undersøkelsene av fjellene rundt Gjende.

Les mer om lupejakten i Stølsheimen i Bergens Tidende.

Fant over 100 rødlistearter

Med 20 dagers feltarbeid rekker man over en del, og vi har dekket mye av variasjonen i fjellnatur vi finner i de ulike fjellområdene. Det er veldig interessant å se hvor mye artsutvalget i fjellet varierer med type berggrunn og beliggenhet langs øst-vest og nord-sør gradienten i Norge. Noe av det mest spektakulære var kanskje opplevelsen av de nærmest heldekkende snøleie- og snøleiebergsamfunnene i deler av Stølsheimen i Nordhordland. Den sure berggrunnen og de store nedbørsmengdene gjennom året gjør at artssammensetningen skiller seg markant fra fjellområder lenger øst i fjellkjeden.

Foreløpig har vi 87 sikre rødlistearter av moser totalt fra de fire fjellområdene (Tabell 1). I tillegg har vi også registreringer av mange karplanter slik at det totale antallet rødlistearter er langt over 100. Med totalt nesten 5000 rødlistede arter i Norge, kan vi dermed notere ny og viktig kunnskap om 2-3 % av alle de rødlistede artene på det norske fastlandet gjennom disse prosjektene.

Moser i fjellet og fjellnære områder bør gis høy prioritet ved kartlegging

Etter oppdateringen av Rødlista for arter i 2021 og tilfanget mye ny kunnskap om moser i fjellet de senere år, er det nå på tide at denne artsgruppen gis høy prioritet ved kartlegging i fjell og fjellnære områder. Selv om mange av de rødlistede fjellartene er vidt utbredte arter med til dels store populasjoner, er de under sterkt press som følge av pågående klimaendringer og bør hensyntas ved arealinngrep. Flere arter med tyngdepunkt i fjellet finnes også i varierende grad under skoggrensa. Populasjonene her kan inneha egenskaper som gjør dem mer robuste mot klimaendringer enn populasjonene i fjellet. Populasjoner med fjellarter i lavlandet bør derfor vies særlig oppmerksomhet.

Se foredraget til Torbjørn om fjellplanter og -moser i et varmere klima fra lanseringen av Rødlista for arter 2021.

Takk til Artsdatabankens Artsprosjekt, FNF Hordaland og Moseklubben i Norsk Botanisk Forening som gjorde dette kunnskapsløftet mulig.

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? den 9. november fra kl.12 til 14. Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i...