Med fokus på rikere sump- og kildeskog

26. juni 2013

BioFokus har i 2013 fått i oppdrag og kartlegge den prioriterte naturtypen rikere sump- og kildeskog på oppdrag for Fylkesmannen i Hordaland. Arbeidet består i å kvalitetssikre et utvalg Naturbaselokaliteter som er vurdert som rik sumpskog. Lokalitetene skal avgrenses og verdivurderes i henhold til nytt faktaark for denne naturtypen som vurderes som utvalgt naturtype i henhold til Naturmangfoldloven.

I denne forbindelse var de fleste i BioFokus ute på kalibreringstur i Lillomarka utenfor Oslo for å samkjøre seg på kartleggingsmetodikk og artsdiversitet i sumpskoger. Tre lokaliteter ble undersøkt og vurdert, igjen, som rike sumpskoger med store naturverdier. Den rødlistede starrarten veikstarr ble funnet med gode populasjoner i to av lokalitetene, en art som ikke tidligere er registrert i denne delen av Oslo. En lokalitet ble vurdert å være en meget verdifull (svært viktig (A verdi) boreal kildeskog med et svært godt utviklet bunnsjikt av kildemoser og feltsjikt av karplanter.

I tillegg til faglig oppdatering ble det tid til en god lunsj med riholdig utvalg av typisk sumpskogsmat… se bilder.

SISTE NYHETER

Biofokus deltok på Norges første kurs i naturvernbrenning

Biofokus deltok på Norges første kurs i naturvernbrenning

Biofokus ved Stefan Olberg og Sigve reiso deltok på landets første kurs i naturvernbrenning i regi av Nasjonalparkforvaltere for Femundsmarka og Gutulia på Røros, Trøndelag 6.-7. september. Kurset inneholdt både teori og praksis, også opptenning av et mindre...

Det summer på radioen: Stefan forteller om insekter

Det summer på radioen: Stefan forteller om insekter

Bli bedre kjent med insektsmangfoldet! Entomolog og billeekspert, Stefan Olberg, har i sommer fortalt om forskjellige insekter på radioprogrammet P2-pulsen sammen med Ådne Feiring. Stikker alle mygg? Har barkbillen fått et ufortjent dårlig rykte? Hør Stefan fortelle...