Med fokus på rikere sump- og kildeskog

26. juni 2013

BioFokus har i 2013 fått i oppdrag og kartlegge den prioriterte naturtypen rikere sump- og kildeskog på oppdrag for Fylkesmannen i Hordaland. Arbeidet består i å kvalitetssikre et utvalg Naturbaselokaliteter som er vurdert som rik sumpskog. Lokalitetene skal avgrenses og verdivurderes i henhold til nytt faktaark for denne naturtypen som vurderes som utvalgt naturtype i henhold til Naturmangfoldloven.

I denne forbindelse var de fleste i BioFokus ute på kalibreringstur i Lillomarka utenfor Oslo for å samkjøre seg på kartleggingsmetodikk og artsdiversitet i sumpskoger. Tre lokaliteter ble undersøkt og vurdert, igjen, som rike sumpskoger med store naturverdier. Den rødlistede starrarten veikstarr ble funnet med gode populasjoner i to av lokalitetene, en art som ikke tidligere er registrert i denne delen av Oslo. En lokalitet ble vurdert å være en meget verdifull (svært viktig (A verdi) boreal kildeskog med et svært godt utviklet bunnsjikt av kildemoser og feltsjikt av karplanter.

I tillegg til faglig oppdatering ble det tid til en god lunsj med riholdig utvalg av typisk sumpskogsmat… se bilder.

SISTE NYHETER

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor tillit hos myndighetene. Næringen har selv ansvar for å vurdere hvilken...

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

En bekkekløft er en geomorfologisk og topografisk betinget landform. Den er formet som en V-dal eller et gjel i fast berg der det er eller har vært en bekk eller elv i bunnen. Dette er et naturmiljø Norge har et internasjonalt bevaringsansvar for, samtidig som...