Med fokus på rikere sump- og kildeskog

26. juni 2013

BioFokus har i 2013 fått i oppdrag og kartlegge den prioriterte naturtypen rikere sump- og kildeskog på oppdrag for Fylkesmannen i Hordaland. Arbeidet består i å kvalitetssikre et utvalg Naturbaselokaliteter som er vurdert som rik sumpskog. Lokalitetene skal avgrenses og verdivurderes i henhold til nytt faktaark for denne naturtypen som vurderes som utvalgt naturtype i henhold til Naturmangfoldloven.

I denne forbindelse var de fleste i BioFokus ute på kalibreringstur i Lillomarka utenfor Oslo for å samkjøre seg på kartleggingsmetodikk og artsdiversitet i sumpskoger. Tre lokaliteter ble undersøkt og vurdert, igjen, som rike sumpskoger med store naturverdier. Den rødlistede starrarten veikstarr ble funnet med gode populasjoner i to av lokalitetene, en art som ikke tidligere er registrert i denne delen av Oslo. En lokalitet ble vurdert å være en meget verdifull (svært viktig (A verdi) boreal kildeskog med et svært godt utviklet bunnsjikt av kildemoser og feltsjikt av karplanter.

I tillegg til faglig oppdatering ble det tid til en god lunsj med riholdig utvalg av typisk sumpskogsmat… se bilder.

SISTE NYHETER

Første funn på 90 år av «brannkortvinge» i Norge

Første funn på 90 år av «brannkortvinge» i Norge

Den boreale skogen i Norge har i alle tider vært utsatt for skogbrann, og dette har vært den vanligste og mest utbredte forstyrrelses- og fornyelsesfaktoren på skogdekte arealer. Mange av skogens arter har derfor tilpasset seg skogbrann, dels for bedre å overleve en...

Vi må vite hvor naturverdiene i skogen er

Vi må vite hvor naturverdiene i skogen er

Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom 25 000 arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et økosystem som gir oss mange tjenester vi ofte ikke tenker på. Skogen renser vannet og lufta vår, skogen binder karbon og lagrer den i...

Nå kan du se billen som lever i hodet på en drage!

Nå kan du se billen som lever i hodet på en drage!

I kveldens episode av NRK-serien «Oppsynsmannen» møter Bård Tufte Johansen insektekspertene Stefan Olberg og Ole Lønnve i Biofokus. Bli med dem for å lete etter en sjelden bille som bare finnes i Norge!  Se fjerde episode på NRK1 kl.20:00 eller når du vil på NRK TV...