Med fokus på rikere sump- og kildeskog

26. juni 2013

BioFokus har i 2013 fått i oppdrag og kartlegge den prioriterte naturtypen rikere sump- og kildeskog på oppdrag for Fylkesmannen i Hordaland. Arbeidet består i å kvalitetssikre et utvalg Naturbaselokaliteter som er vurdert som rik sumpskog. Lokalitetene skal avgrenses og verdivurderes i henhold til nytt faktaark for denne naturtypen som vurderes som utvalgt naturtype i henhold til Naturmangfoldloven.

I denne forbindelse var de fleste i BioFokus ute på kalibreringstur i Lillomarka utenfor Oslo for å samkjøre seg på kartleggingsmetodikk og artsdiversitet i sumpskoger. Tre lokaliteter ble undersøkt og vurdert, igjen, som rike sumpskoger med store naturverdier. Den rødlistede starrarten veikstarr ble funnet med gode populasjoner i to av lokalitetene, en art som ikke tidligere er registrert i denne delen av Oslo. En lokalitet ble vurdert å være en meget verdifull (svært viktig (A verdi) boreal kildeskog med et svært godt utviklet bunnsjikt av kildemoser og feltsjikt av karplanter.

I tillegg til faglig oppdatering ble det tid til en god lunsj med riholdig utvalg av typisk sumpskogsmat… se bilder.

SISTE NYHETER

På jakt etter planteveps i Bulgaria

På jakt etter planteveps i Bulgaria

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, har vært på jakt etter planteveps (Symphyta) i Bulgaria. Lønnve skriver her en plantevepsskildring fra “The Bulgarian sawflies-tour 2022” (13. – 20. mai) Bulgaria ligger sørøst I Europa. I øst grenser det mot...

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogsertifiseringsordning er et virkemiddel for å sikre at skog drives på en bærekraftig måte. Skogsertifiseringen "Levende skog" ble etablert i 1998 og var et samarbeid mellom representanter fra skogbruket, skogindustrien, miljø- og friluftslivsorganisasjoner,...