Med fokus på rikere sump- og kildeskog

26. juni 2013

BioFokus har i 2013 fått i oppdrag og kartlegge den prioriterte naturtypen rikere sump- og kildeskog på oppdrag for Fylkesmannen i Hordaland. Arbeidet består i å kvalitetssikre et utvalg Naturbaselokaliteter som er vurdert som rik sumpskog. Lokalitetene skal avgrenses og verdivurderes i henhold til nytt faktaark for denne naturtypen som vurderes som utvalgt naturtype i henhold til Naturmangfoldloven.

I denne forbindelse var de fleste i BioFokus ute på kalibreringstur i Lillomarka utenfor Oslo for å samkjøre seg på kartleggingsmetodikk og artsdiversitet i sumpskoger. Tre lokaliteter ble undersøkt og vurdert, igjen, som rike sumpskoger med store naturverdier. Den rødlistede starrarten veikstarr ble funnet med gode populasjoner i to av lokalitetene, en art som ikke tidligere er registrert i denne delen av Oslo. En lokalitet ble vurdert å være en meget verdifull (svært viktig (A verdi) boreal kildeskog med et svært godt utviklet bunnsjikt av kildemoser og feltsjikt av karplanter.

I tillegg til faglig oppdatering ble det tid til en god lunsj med riholdig utvalg av typisk sumpskogsmat… se bilder.

SISTE NYHETER

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...