Moseundersøkelser i Finnmark

1. juli 2024

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og Alta.

Kryltustmose i Porsanger og Alta

Kryltustmose er rødlistet som EN-sterkt truet. Det finnes kun ett eneste moderne funn av arten i Norge (2014) og det er stor sannsynlighet for at den har en pågående, sterk populasjonsreduksjon.

Arten er i all hovedsak utbredt langs kysten fra Trøndelag til Finnmark der den er oppgitt å vokse i kulturbetingete strandtilknyttede habitater ved sjøen. Rødlistevurderingen fra 2021 peker på gjengroing som følge av opphørt beite som den antatt viktigste påvirkningsfaktoren. Det er usikkerhet til artens reelle status i Norge. Vi har derfor gått opp igjen gamle funn i Porsanger og Alta for å finne ut av artens status her. Dessverre ser det ut til at kryltustmosen har utgått på de gamle lokalitetene vi besøkte.

Mange rødlistearter funnet

Det ble videre funnet mange andre rødlistearter i begge prosjektene. Til sammen nærmere 50 rødlistede moser, karplanter og lav ble funnet på turen.

Flere av disse har få kjente funn i Norge tidligere, som fugleknausing Grimmia plagiopoda (VU – sårbar) og polarjamnemose Plagiothecium svalbardense som ikke er rødlistet siden den ble funnet ny for Norge etter siste rødlisterevisjon. Funnet av den sistenevnte i Honningsvåg er andre registrering i Norge.

Fugleknausing vokser på fuglegjødslet, kalkrikt bergsubstrat på solrike og eksponerte lokaliteter i Nord-Norge. Foto: Torbjørn Høitomt

Vi vender tilbake til Nord-Norge senere i år med prosjekter i Alta og flere steder mellom Tromsø og Bodø. Følg med!

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...