Kartlegging av hule eiker i Asker og Bærum

9. april 2014

BioFokus kartla i 2013 den utvalgte naturtypen hule eiker i Asker og Bærum på oppdrag fra henholdsvis Asker kommune og Bærum kommune. Den utvalgte naturtypen hule eiker har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og kommuner med forekomster av hule eiker har fått midler til kartlegging og skjøtsel av naturtypen. Her kan du lese litt om kartleggingen vår av hule eiker og hvorfor naturtypen er viktig å ivareta.

I Asker ble 45 lokaliteter med den utvalgte naturtypen hule eiker, samt 6 andre naturtypelokaliteter (store gamle trær og parklandskap) kartlagt. To av de hule eikene ble vurdert som A-verdi, 33 som B-verdi og 16 som C-verdi. Kun deler av kommunen ble undersøkt. Områder på begge sider av E18, fra Asker sentrum i sørvest, til Nesøya i nordvest, ble forholdsvis godt kartlagt. Det er sannsynligvis fortsatt mange uregistrerte lokaliteter med hule eiker igjen i kommunen.

I Bærum ble 57 lokaliteter med den utvalgte naturtypen hule eiker, samt 8 lokaliteter inneholdende gamle trær av andre treslag enn eik, registrert og beskrevet. Kun fire av lokalitetene var angitt som naturtyper fra før av, de resterende var nye. 7 av lokalitetene med hule eiker ble vurdert som svært viktige (A-verdi), 22 som viktige (B-verdi) og 28 som lokalt viktige (C-verdi). Kommunen ble ikke totalkartlagt for forekomster av hule eiker. Det forekommer fortsatt en del uregistrerte lokaliteter spredt rundt i kommunen.

I 2014 skal BioFokus fortsette kartleggingen av hule eiker i Asker. Vi har også tilsvarende kartleggingsjobber av hule eiker i flere andre kommuner. Fokuset de siste årene på den utvalgte naturtypen hule eiker skyldes at denne naturtypen, sammen med noen få andre (kalksjøer, slåttemark, slåttemyr og kalklindeskog), har fått en spesiell beskyttelse gjennom naturmangfoldloven. Folk flest er ikke klar over de begrensninger som denne loven gir, men dette er det mulig å finne svar på her.

Hvilke trær er det som omfattes av forskrift for hule eiker? Alle eiketrær (sommereik og vintereik, ikke fremmede eikearter) som står i kulturlandskapet, som har en synlig hulhet og i tillegg har en stammeomkrets på over 95 cm, omfattes av forskriften. I tillegg inkluderes alle eiketrær med en stammeomkrets på over 200 cm, uavhengig om treet er synlig hult eller ei. Stammeomkretsen skal måles på det smaleste stedet nedenfor brysthøyde (130 cm over bakken). Eiketrær som står i produktiv skog omfattes ikke av forskriften.

Eiketrær som defineres som utvalgt naturtype hule eiker anses som svært verdifulle for det biologiske mangfoldet. Det antas at over 1500 ulike arter er mer eller mindre knyttet til slike gamle eiketrær. Blant disse er det en rekke arter som står oppført på rødlisten. Hvis en art er rødlistet, står den i fare for å dø ut, med mindre truslene mot arten avtar. De fleste rødlistearter knyttet til gamle eiketrær er enten knyttet til hulheter, til ulike former for død ved, eller til grove strukturer i barken som gir spesielle mikroklimatiske forhold som ikke finnes på unge trær. Det er særlig mange rødlistearter av biller og sopp knyttet til hule eiker, men også en rekke andre insektgrupper, som rødlistede tovinger, veps og sommerfugler, flere lavarter og enkelte moser har en tilknytning til hule eiker. Dessverre er kunnskapsmangelen stor for mange av insektgruppene, og det antas at flere hundre insektarter som vi ikke engang vet at finnes i Norge, kan ha en tilknytning til hule eiker. BioFokus er involvert i kartleggingen av dette mangfoldet og har også forfattet en rapport omhandlende kunnskapsstatusen for rødlistede insekter knyttet til hule eiker i Oslo og Akershus.

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...