Fiolett gullvinge, Lycaena helle, på Hadeland og Toten 2016

24. januar 2017

Fiolett gullvinge, Lycaena helle, er en dagsommerfuglart innen familien glansvinger (Lycanidae) Hannen karakteriseres ved at vingene har et fiolett skjær, derav navnet. Hunnene kan til en viss grad minne om hunnene til andre gullvinger. Vertsplanten er i Norden harerug (Bistorta vivipara).

Arten flyr forholdsvis tidlig, fra midten av mai til slutten av juni, men flygetid varierer med geografi og mellom år. Flygetiden starter når bjørka (Betula) begynner å få løv. De flyr gjerne lavt over vegetasjonen, men kan sette seg å baske med vingene på varme solfylte steder, f.eks. på stier eller grusveier. De voksne sommerfuglene søker også til ulike blomster, bl.a. skogstorkenebb (Geranium sylvaticum). Arten er nokså uanselig, og kan kanskje være litt vanskelig å få øye på. Habitatet er veikanter, enger, lysninger i skog og myrer der vertsplanten vokser. Fiolett gullvinges utbredelse i Norge omfatter først og fremst de østlige og nordlige delene av Sør-Norge nord til Sør-Trøndelag. Ut over dette er arten kjent gjennom spredte funn fra Nord-Trøndelag til Alta i Finnmark. Norge er arten vurdert som VU iht. Norsk rødliste for arter 2015. Gjengroing som medfører at vertsplanten skygges ut, er pekt på som en trussel for denne arten. Høyere og tettere vegetasjon medfører lavere solinnstråling som er ugunstig for larven selv om vertsplanten forekommer der. Fiolett gullvinge er også oppført på Bernkonvensjonens resolusjon No 6 (1998) over truete arter.

Med støtte fra Fylkesmannen i Oppland, inventerte BioFokus i 2016 etter fiolett gullvinge i distriktene Hadeland og Toten sør i Oppland fylke. Det var viktig å undersøke gamle lokaliteter der arten tidligere var kjent. Men også nye lokaliteter ble oppsøkt.

Totalt ble 27 lokaliteter undersøkt gjennom dette prosjektet. Undersøkelsen ble foretatt i slutten av mai og tidlig i juni.

Resultater

Fiolett gullvinge ble funnet ved kun tre lokaliteter. To av disse lokalitetene var derimot nye. Ved Lygnasæter og langs RV4 ved Ormerud ble fiolett gullvinge funnet i antall den 31. mai. Arten ble også funnet ved Ormerud den 6. juni. Begge disse lokalitetene ligger forholdsvis høyt, over 600. Den 31. mai var det fremdeles tidlig vår i dette området. I veikantene lang RV4 ble det registrert godt med vertsplanten harerug. Sannsynligvis er det først og fremst veikantene som er viktig for arten. Skogen ellers i området domineres av forholdsvis fattig blåbærgranskog. Antakelig må disse to lokalitetene betraktes som en stor sammenhengende forekomst. Sannsynligvis finnes fiolett gullvinge langs store deler av RV4 mellom Hadeland og Vestre Toten, en veistrekning på rundt 10 km.

Les rapport

 

SISTE NYHETER

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...