Ny rødliste 2015

5. mars 2014

Artsdatabanken skal i løpet av 2015 ferdigstille en ny rødliste for arter. BioFokus jobber i denne anledning med en rekke prosjekter for å bedre grunnlaget for rødlisting og med direkte rødlistevurdering av enkeltarter.

Kjell Magne Olsen skal beskrive habiattilhørighet for rødlistede sommerfugler i samarbeid med Ole Jørgen Lønnve, samme jobb gjøres også for landsnegler, skrukketroll, skolopendre, tusenbein, fåfotinger, nettvinger og gresshopper. Kjell Magne skal det neste året også jobbe med rødlisting av bløtdyr sammen med Jon-Arne Sneli, Per Bie Wikander, Per Johannessen og Jussi Evertsen, nettvinger i samarbeid med Øivind Gammelmo og ferskvannsmosdyr sammen med Gaute Kjærstad ved Vitenskapsmusseet. Han rødlister også rettvinger, saksedyr, kakerlakker og vevkjerringer.

Ole Jørgen Lønnve har gjennom en rekke prosjekter et særlig fokus på gruppen planteveps. I prosjektet Entobor, som nå er avsluttet har han påvist en rekke nye arter for Norge, hvorav noen også skal vurderes for rødlisten som kommer i 2015. Mange nye arter for gruppen er gjort tilgjengelig i Artskart de siste årene. Ole jobber også med en egen gruppe av planteveps som skal presenteres i prosjektet Arter på nett. I tillegg jobbes det med å beskrive habitattilhørighet for et utvalg sommerfugler i samarbeid med Kjell Magne Olsen. Han har også begynt å gå gjennom sin samling av sommerfugler, noe som har gitt viktig informasjon om flere rødlistede sommerfuglarter.

Torbjørn Høitomt jobber med habitattilhørighet for et utvalg rødlistede mosearter i nært samarbeid med Kristian Hassel ved Vitenskapsmuseet. De jobber også sammen for å presentere et utvalg moseslekter gjennom Artsdatabankens innsynsløsning Arter på nett. Gjennom et eget artsprosjekt på moser, som går frem til 2015, bidrar Torbjørn sammen med flere andre til å fremskaffe ny kunnskap om moser som kommer fremtidig rødlistearbeid til gode. Torbjørn sitter også i rødlistekomiteen for moser sammen med Hans Blom og Kristian Hassel.

Stefan Olberg jobber på oppdrag fra Artsdatbanken med et å beskrive habitattilhørighet for en rekke billearter og sitter i rødlistekomiteen for biller, som ledes av NINA.

Øivind Gammelmo er gruppeleder i rødlistekomiteen for insektgruppen tovinger sammen med Geir Søli, Terje Jonassen, Tore Randulff Nielsen, m.fl. Øivind jobber også med å beskrive habitattilhørighet for rødlistede tovinger.

Tom H. Hofton sitter i rødlistekomiteen for sopp og har et spesielt ansvar for vedboende arter i den gruppen.

Som stiftelse med målsetting om å tilføre kunnskap om biologisk mangfold til samfunnet ser vi på disse oppgavene som svært meningsfulle. Vi håper vårt bidrag i dette arbeidet vil være med på å gjøre kommende rødlister så gode som mulig.

En ny rødliste er alltid med på å gi artskartleggere økt fokus de artene som blir rødlistet. Noen arter som er rimelig enkle å kartlegge, gitt at de faktisk finnes på lokaliteten som undersøkes, kan man i løpet av noen år få mye ny kunnskap om. Et eksempel på en slik art er eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) som lever på eikebark. Arten var knapt funne i Norge frem til rødlisten kom i 2010. De seneste årene har det vært en massiv kartlegging av eik i forbindelse med at eik har blitt en utvalgt naturtype. I søylediagrammet under vises antall registrerte poster i Artskart fordelt på år. Kartutsnitt fra Artskart nedenfor viser kjent utbredelse for arten frem til 2009 og i dag. Ny kunnskap om denne og andre arter vil utvilsomt være til stor nytte når ny rødliste skal utarbeides. Målrettet kartleggingsarbeid med fokus på arter er nødvendig for at vi skal forstå artenes økologi og utbredelesmønstre bedre.


I tillegg til å bidra i de ulike arbeidene nevnt over har BioFokus gjennom flere hundre prosjekter siden 2010 kartlagt rødlistede arter. Nedenfor er det vist en figur over antall rødlistearter som er kartlagt av BioFokus siden 2010. Totalt 1115 unike arter er kartlagt fra 2009-2013. Antallet per år varierer fra 487 til 557 rødlistearter. Dataene bygger på totalt 13 000 artsfunnposter av rødlistede arter som er hentet fra BioFokus Artsfunnbase (BAB).

Nedenfor kan du se bilder av syv arter som har vært rødlistet i perioden 2010-2015. Om et drøyt år får vi svar på om ny kunnskap om artenes utbredelse og trusselbilde fører til ny eller uendret status for disse og mange flere arter. Alle bildene er tatt av Sigve Reiso (www.naturarkivet.no).

SISTE NYHETER

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og...

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...