Ny Biofokus-rapport: Biofokus anbefaler redningsaksjon for siste rest av laven stjernebønnelav (CR) i verden

7. november 2022

Biofokus ved Alexander Nilsson, Sigve Reiso og Tom Hellik Hofton har i 2022 på oppdrag for Statsforvalteren i Innlandet kartlagt alle kjente populasjoner av den globalt kritisk truede laven stjernebønnelav Buellia asterella. Arten finnes nå antagelig kun i Vågå i hele verden. Arten har i dag tre gjenværende del-populasjoner på tre lokaliteter. To av disse befinner seg i kulturlandskapet, og krever svært presis skjøtsel. Den siste er en nylig påvist lokalitet i lavalpin sone, noe som gir håp for at arten også kan finnes andre kalkrike steder i fjellet. Total ble det dokumentert 118 individer, og dette er nå de siste kjente individene av arten globalt.

Les hele rapporten her.

Biofokus påviste at den rikeste lokaliteten (Vistehorten) huser minst 100 individer. Samtidig ble det påvist at denne lokaliteten i svært dårlig tilstand. Vi anslår at dersom det ikke iverksettes omfattende tiltak, vil denne lokaliteten kunne gå tapt om kort tid. Gjengroing og tråkkskader av beitedyr på samme tid preger lokaliteten. Denne lokaliteten er ikke omfattet av noen form for vern.

Gjengroing av den rikeste stjernebønnelav-lokaliteten går veldig raskt. Venstre: 2007. Foto: Reidar Haugan. Høyre: 23. august 2022. Foto: Sigve Reiso. Bildene er tatt fra eksakt samme posisjon.

 

Biofokus anbefaler:

  • En snarlig redningsaksjon for Vistehorten-lokaliteten med over 80% av kjent verdens populasjon.
  • Kartlegging av potensielle nye lokaliteter i kulturlandskapet og i lavalpin sone.
  • Utarbeidelse av detaljerte og helhetlige skjøtselsplaner for kulturlandskapet i Nordherad.
  • Restaurering av nærliggende lokaliteter med tilsvarende miljø.
  • Opprette verneområder der stjernebønnelaven finnes.

Stjernebønnelav er nå en av verdens mest truede arter, og Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for å unngå utryddelse av denne arten. Biofokus anbefaler at stjernebønnelaven og steppelandskapet i Nordherad i Vågå prioriteres med nødvendige midler i årene som kommer.

Les om stjernebønnelav på NRK Innlandet og se innslag på Distriktsnyheter Innlandet – NRK TV (09:45).

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...