Ny Biofokus-rapport: Biofokus anbefaler redningsaksjon for siste rest av laven stjernebønnelav (CR) i verden

7. november 2022

Biofokus ved Alexander Nilsson, Sigve Reiso og Tom Hellik Hofton har i 2022 på oppdrag for Statsforvalteren i Innlandet kartlagt alle kjente populasjoner av den globalt kritisk truede laven stjernebønnelav Buellia asterella. Arten finnes nå antagelig kun i Vågå i hele verden. Arten har i dag tre gjenværende del-populasjoner på tre lokaliteter. To av disse befinner seg i kulturlandskapet, og krever svært presis skjøtsel. Den siste er en nylig påvist lokalitet i lavalpin sone, noe som gir håp for at arten også kan finnes andre kalkrike steder i fjellet. Total ble det dokumentert 118 individer, og dette er nå de siste kjente individene av arten globalt.

Les hele rapporten her.

Biofokus påviste at den rikeste lokaliteten (Vistehorten) huser minst 100 individer. Samtidig ble det påvist at denne lokaliteten i svært dårlig tilstand. Vi anslår at dersom det ikke iverksettes omfattende tiltak, vil denne lokaliteten kunne gå tapt om kort tid. Gjengroing og tråkkskader av beitedyr på samme tid preger lokaliteten. Denne lokaliteten er ikke omfattet av noen form for vern.

Gjengroing av den rikeste stjernebønnelav-lokaliteten går veldig raskt. Venstre: 2007. Foto: Reidar Haugan. Høyre: 23. august 2022. Foto: Sigve Reiso. Bildene er tatt fra eksakt samme posisjon.

 

Biofokus anbefaler:

  • En snarlig redningsaksjon for Vistehorten-lokaliteten med over 80% av kjent verdens populasjon.
  • Kartlegging av potensielle nye lokaliteter i kulturlandskapet og i lavalpin sone.
  • Utarbeidelse av detaljerte og helhetlige skjøtselsplaner for kulturlandskapet i Nordherad.
  • Restaurering av nærliggende lokaliteter med tilsvarende miljø.
  • Opprette verneområder der stjernebønnelaven finnes.

Stjernebønnelav er nå en av verdens mest truede arter, og Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for å unngå utryddelse av denne arten. Biofokus anbefaler at stjernebønnelaven og steppelandskapet i Nordherad i Vågå prioriteres med nødvendige midler i årene som kommer.

Les om stjernebønnelav på NRK Innlandet og se innslag på Distriktsnyheter Innlandet – NRK TV (09:45).

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...